ELMİ-TƏDQİQAT

Dissertasiya Şurası

_____________________________________________________________________________________________

Fəridə Məhəmmədəli qızı Allahverdiyeva       24.05.2021 Saat 15:00

Filologiya elmləri doktoru

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDRhMzA2MjAtZTc2Yy00MzQ4LWEyYWUtZTVmNGIwYTYzMTQx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226dfc7df9-ebdf-4187-af34-7673207a8163%22%2c%22Oid%22%3a%22601a1fde-6e90-4b4a-a212-4326312dd0fa%22%7d

___________________________________________________________________________________