ELMİ-TƏDQİQAT

“Kütləvi informasiya vasitələri haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinə uyğun olaraq 19 mart 2016-cı  il tarixdə № 1105-A1-419 nömrə ilə Ədliyyə Nazirliyində uçota alınmış mətbu nəşrdə 27 may 2019-cu il tarixindən etibarən dəyişiklik edilmişdir.

Mətbu nəşrin adı: ADU-nun Elmi xəbərləri
Məqsədi: Dilçilik, Ədəbiyyat, Pedaqogika, Psixologiya, Metodika, Tarix və ictimai elmlər, Tibbi biliklər və s. elmlərin inkişafına təkan verəcək elmi nəzəri və elmi-tədqiqat işlərinin nəşri
Dövriliyi: ildə 4 dəfə
Hüquqi ünvanı: AZ 1014, Bakı şəhəri, Rəşid Behbudov küçəsi 134
Təsisçi olan hüquqi şəxsin təsisçisi( təsisçiləri): Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi

Dövri elmi( elektron elmi) nəşrə Beynalxalq Standart Seriya Nömrəsi – İSSN (E-İSSN) kodu İSSN2015-752X

Jurnalın elektron versiyası universitetin rəsmi səhifəsində (www.adu.edu.az) kitabxana bölməsində yerləşdirilmişdir. http://217.64.17.124:8080/xmlui/handle/123456789/268 linki vasitəsiylə səhifəyə keçid etmək mümkündür.

 

TƏSİSÇİ: AZƏRBAYCAN DİLLƏR UNİVERSİTETİ

 

Redaksiya heyəti:

 

Abdullayev Kamal (baş redaktor)

(Azərbaycan Dillər Universiteti, f.e.d, akademik,

AMEA-nın həqiqi üzvü)

Məmmədov Novruz (baş redaktorun müavini)

(Azərbaycan Dillər Universiteti, professor)

Qəribova Jalə

(Azərbaycan Dillər Universiteti, f.f.d., dosent)

İmanov Muxtar

(Azərbaycan Dillər Universiteti, f.e.d., akademik, AMEA-nın həqiqi üzvü)

Alıyev Ceyhun

(Azərbaycan Dillər Universiteti, p.f.d., dosent)

Bayramov Qılıncxan

(Azərbaycan Dillər Universiteti, f.e.d., professor)

Bəşirov Vidadi

(Azərbaycan Dillər Universiteti, p.f.d., dosent)

Cahangirov Fikrət

(Azərbaycan Dillər Universiteti, f.e.d., professor)

Hacıyeva Aytən

(Azərbaycan Dillər Universiteti, f.f.d., dosent)

Hacıyeva Kifayət 

(Azərbaycan Dillər Universiteti, f.f.d.,dosent)

Xəlilli Şahin

(Azərbaycan Dillər Universiteti, f.e.d., professor)

İmanova Sevda

(Azərbaycan Dillər Universiteti, p.f.d., dosent)

Kərimov Namiq

(Azərbaycan Dillər Universiteti, t.f.d., dosent)

Kunina İrina

(Azərbaycan Dillər Universiteti, s.f.d., dosent)

Məmmədov Azad

(Azərbaycan Dillər Universiteti, f.e.d.,professor)

Nəbiyeva Nailə

(Azərbaycan Dillər Universiteti, f.f.d., dosent) Şahmuradov Aqil

(Azərbaycan Dillər Universiteti, t.f.d., dosent)

İbrahim Ülfət

(Azərbaycan Dillər Universiteti, f.f.d., prof.əv)

Veysəlli Fəxrəddin

(Azərbaycan Dillər Universiteti, f.e.d., professor)

 

 

 

 

 

Məsləhətçi heyəti:

 

Nesterov Aleksandr (Rusiya)

(Ural Federal Universiteti, professor)

Miljkovic Emma (Serbiya)

(Belqrad Universiteti, professor)

Türkmən Fikrət (Türkiyə)

(Ege Universiteti, professor)

Buşoten Hendrik (Almaniya)

(Maynz Universiteti, professor)

 

Bayxanov İsmayıl (Rusiya)

(Çeçenistan Dövlət Pedaqoji Universiteti, dosent)

Bejenaru Lyudmila (Rumıniya)

(Al. İ.Kuza adına Universiteti, professor)

Lapteva Natalya (Belarusiya)

(Minsk Dövlət Linqvistik Universiteti, rektor)

Ramazan Korkmaz (Türkiyə)

(Qafqaz Universitetləri Birliyi, professor)


 

 

Məsul katib: Əliyev Loğman

(Azərbaycan Dillər Universiteti)

 

Texniki redaktor: Xanhüseynova Amalya

(Azərbaycan Dillər Universiteti)

 

Əlaqı telefonları: +99412 441 22 78 (daxili 257), +99477 757 97 00

Elektron ünvanı: [email protected]

 

 

Hörmətli müəlliflər!

 Azərbaycan Dillər Universitetinin nəşri olan “ADU Elmi Xəbərlər” sizi dil­şü­nas­­lıq, ədəbiyyatşünaslıq, pedaqogika, psixologiya, tarix və digər elm sahələri üzrə mə­qa­lə­l­ər dərc etməyə dəvət edir. Jurnalın ildə 4 nömrəsi nəşr olunur. Məqalələr üç (3) dildə - Azər­­baycan, rus, ingilis dillərində qəbul edilir. “ADU-nun Elmi Xəbərləri” yalnız elmi ye­ni­­liyi, originallığı ilə seçilən məqalələr dərc edir . Məqalələrin çapı pulsuzdur.

 Məqaləyə dair tələblər

 

1. Məqalənin minimum həcmi 5 səhifə, maksimal həcmi 10 səhifə olmalıdır.

2. Məqalələrdə müəllif(lər)in adı, soyadı, işlədiyi müəssisə və onun ünvanı, müəl­li­fin elektron poçt ünvanı göstərilməlidir.

3. Məqalələr Microsoft Word formatında (sətirlərarası interval − 1,5, şrift ölçüsü − 12, Times New Roman, kənarlar: sağdan 2 sm, soldan 3 sm, aşağı və yuxarıdan 2 sm) təq­dim edilməlidir.

4. Açar sözlər (3-5 söz) üç dildə başlıqdan sonra kursivlə verilir.

5. Məqalələrdə istinad və mənbələrin göstərilməsi vacibdir. İstinad və mənbələr aşa­ğıdakı qaydada göstərilir:

a) İstinad olunmuş ədəbiyyatın nömrəsi və səhifəsi mətnin daxilində göstərilir (Mə­sə­lən: [1] və ya [1, s.119]);

b) Eyni mənbəyə təkrar istinad olunarsa, həmin mənbə istifadə olunmuş ədəbiyyat si­yahısındakı nömrə ilə göstərilir;

c) İstinad olunan mənbə nəşr olunduğu dildə göstərilir. Son 5-10 ildə çap olunmuş əsə­rlərə üstünlük verilməsi tövsiyə olunur.

6. Məqalənin sonunda verilən ədəbiyyatın siyahısı əlifba ardıcıllığı ilə, yaxud mən­bə­yə mətndə müraciət ardıcıllığına görə tərtib olunmalıdır.

Ədəbiyyat siyahısı aşağıdakı kimi verilməlidir:

Kitablar: müəllif, nəşrin adı, nəşr olunduğu yer, nəşr olunduğu il.

Məsələn: Abbasov E.Ə. Mətnin linqvistik təhlili. Bakı: Elm və təhsil, 2017.

Jurnal və ya məcmuələr: müəllif, məqalənin adı, çap olunduğu nəşrin adı, nəşrin №-si, çap olunma tarixi, çap olunduğu səhifələr.

Məsələn: İsmayıllı Q.H. İngilis dilində suppletivlik // Filologiya məsələləri. 2016, №1, s.47-56.

Stampe D. Cardinal Number Systems // Papers from the 12th Regional Meeting. Chicago Linguistic Society, 1976, pp.594-609.

7. Məqalənin sonunda onun yazıldığı dildən başqa iki dildə (Azərbaycan, rus və ya in­gilis dillərində) xülasələr verilməlidir. Xülasələr identik və məqalənin məzmununa uy­ğun olmalı, məqalənin adı tam göstərilməlidir.

8. Məqalələrlə birgə onun aid olduğu sahə üzrə elmi dərəcəsi olan mütəxəssisin rə­yi və müvafiq kafedra iclasının protokolundan çıxarış təqdim olunmalıdır (yalnız Azər­bay­­candan olan müəlliflər üçün).