ELMİ-TƏDQİQAT

“Kütləvi informasiya vasitələri haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinə uyğun olaraq 19 mart 2016-cı  il tarixdə № 1105-A1-419 nömrə ilə Ədliyyə Nazirliyində uçota alınmış mətbu nəşrdə 27 may 2019-cu il tarixindən etibarən dəyişiklik edilmişdir.

Mətbu nəşrin adı: ADU-nun Elmi xəbərləri
Məqsədi: Dilçilik, Ədəbiyyat, Pedaqogika, Psixologiya, Metodika, Tarix və ictimai elmlər, Tibbi biliklər və s. elmlərin inkişafına təkan verəcək elmi nəzəri və elmi-tədqiqat işlərinin nəşri
Dövriliyi: ildə 4 dəfə
Hüquqi ünvanı: AZ 1014, Bakı şəhəri, Rəşid Behbudov küçəsi 134
Təsisçi olan hüquqi şəxsin təsisçisi( təsisçiləri): Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi

Dövri elmi( elektron elmi) nəşrə Beynalxalq Standart Seriya Nömrəsi – İSSN (E-İSSN) kodu İSSN2015-752X

Jurnalın elektron versiyası universitetin rəsmi səhifəsində (www.adu.edu.az) kitabxana bölməsində yerləşdirilmişdir. http://217.64.17.124:8080/xmlui/handle/123456789/268 linki vasitəsiylə səhifəyə keçid etmək mümkündür.

 

Redaksiya heyəti:

 

Abdullayev Kamal (baş redaktor)

(Azərbaycan Dillər Universiteti, f.e.d, prof.,

AMEA-nın həqiqi üzvü)

Hacıyeva Aytən (baş redaktorun müavini)

(Azərbaycan Dillər Universiteti, f.f.d., dos.)

Abdiyeva Ədalət

(Azərbaycan Dillər Universiteti, s.f.d., dos.)

Bəşirov Vidadi

(Azərbaycan Dillər Universiteti, p.f.d., dos.)

Cəfərov Amil

(Azərbaycan Dillər Universiteti, f.f.d., dos.)

Əliyev Əzim

(Azərbaycan Dillər Universiteti, p.f.d., dos.)

Əliyev Məmməd

(Azərbaycan Dillər Universiteti, f.e.d., prof.)

Hüseynzadə Gülnar

(Azərbaycan Dillər Universiteti, p.e.d., prof.)

İmanov Muxtar

(Azərbaycan Dillər Universiteti, f.e.d., prof., AMEA-nın həqiqi üzvü)

İsmayılov Bilal

(Azərbaycan Dillər Universiteti, f.e.d., prof.)

Kunina İrina

(Azərbaycan Dillər Universiteti, s.f.d., dos.)

Qaziyeva Məsməxanım

(Azərbaycan Dillər Universiteti, f.e.d.,prof.)

Sabitova Aynur

(Azərbaycan Dillər Universiteti, f.e.d., prof.)

Şahmuradov Aqil

(Azərbaycan Dillər Universiteti, t.f.d., dos.)

Veysəlli Fəxrəddin

(Azərbaycan Dillər Universiteti, f.e.d., prof.)

Zeynalov Əsgər

(Azərbaycan Dillər Universiteti, f.e.d., prof.)

Məsləhətçi heyəti:

Bejenaru Lyudmila (Rumıniya)                                                                        

(Yasski Universiteti, prof.)

Bondarev Aleksandr (Rusiya)

(Moskva Dövlət Linqvistik Universiteti, prof.)

Kovaşeç Zoltan (Macarıstan)

(Budapeşt Dövlət Universiteti, prof.)

Hartman Ziqlinde (Almaniya)

(Osvalt fon Volkenştayn Cəmiyyəti, Azərbaycan Dillər Universiteti, prof.)

Qotsiridze David (Gürcüstan)

(Tbilisi Dövlət Universiteti, prof.)

Nesterov Aleksandr (Rusiya)

(Ural Federal Universiteti, prof.)

Taraseviç Larisa (Belarus)

(Minsk Dövlət Linqvistik Universiteti, prof.)

Sertkaya Osman (Türkiyə)

(İstanbul Dövlət Universiteti, prof.)

 

Məsul katib: Musayeva Afət

(Azərbaycan Dillər Universiteti)

Korrektor: Əhmədova Solmaz

(Azərbaycan Dillər Universiteti)

Əlaqı telefonları: +99412 441 22 78 (daxili 257), +99477 757 97 00

Elektron ünvanı: [email protected]

 

 

Hörmətli müəlliflər!

 Azərbaycan Dillər Universitetinin nəşri olan “ADU Elmi Xəbərlər” sizi dil­şü­nas­­lıq, ədəbiyyatşünaslıq, pedaqogika, psixologiya, tarix və digər elm sahələri üzrə mə­qa­lə­l­ər dərc etməyə dəvət edir. Jurnalın ildə 4 nömrəsi nəşr olunur. Məqalələr üç (3) dildə - Azər­­baycan, rus, ingilis dillərində qəbul edilir. “ADU-nun Elmi Xəbərləri” yalnız elmi ye­ni­­liyi, originallığı ilə seçilən məqalələr dərc edir . Məqalələrin çapı pulsuzdur.

 Məqaləyə dair tələblər

 

1. Məqalənin minimum həcmi 5 səhifə, maksimal həcmi 10 səhifə olmalıdır.

2. Məqalələrdə müəllif(lər)in adı, soyadı, işlədiyi müəssisə və onun ünvanı, müəl­li­fin elektron poçt ünvanı göstərilməlidir.

3. Məqalələr Microsoft Word formatında (sətirlərarası interval − 1,5, şrift ölçüsü − 12, Times New Roman, kənarlar: sağdan 2 sm, soldan 3 sm, aşağı və yuxarıdan 2 sm) təq­dim edilməlidir.

4. Açar sözlər (3-5 söz) üç dildə başlıqdan sonra kursivlə verilir.

5. Məqalələrdə istinad və mənbələrin göstərilməsi vacibdir. İstinad və mənbələr aşa­ğıdakı qaydada göstərilir:

a) İstinad olunmuş ədəbiyyatın nömrəsi və səhifəsi mətnin daxilində göstərilir (Mə­sə­lən: [1] və ya [1, s.119]);

b) Eyni mənbəyə təkrar istinad olunarsa, həmin mənbə istifadə olunmuş ədəbiyyat si­yahısındakı nömrə ilə göstərilir;

c) İstinad olunan mənbə nəşr olunduğu dildə göstərilir. Son 5-10 ildə çap olunmuş əsə­rlərə üstünlük verilməsi tövsiyə olunur.

6. Məqalənin sonunda verilən ədəbiyyatın siyahısı əlifba ardıcıllığı ilə, yaxud mən­bə­yə mətndə müraciət ardıcıllığına görə tərtib olunmalıdır.

Ədəbiyyat siyahısı aşağıdakı kimi verilməlidir:

Kitablar: müəllif, nəşrin adı, nəşr olunduğu yer, nəşr olunduğu il.

Məsələn: Abbasov E.Ə. Mətnin linqvistik təhlili. Bakı: Elm və təhsil, 2017.

Jurnal və ya məcmuələr: müəllif, məqalənin adı, çap olunduğu nəşrin adı, nəşrin №-si, çap olunma tarixi, çap olunduğu səhifələr.

Məsələn: İsmayıllı Q.H. İngilis dilində suppletivlik // Filologiya məsələləri. 2016, №1, s.47-56.

Stampe D. Cardinal Number Systems // Papers from the 12th Regional Meeting. Chicago Linguistic Society, 1976, pp.594-609.

7. Məqalənin sonunda onun yazıldığı dildən başqa iki dildə (Azərbaycan, rus və ya in­gilis dillərində) xülasələr verilməlidir. Xülasələr identik və məqalənin məzmununa uy­ğun olmalı, məqalənin adı tam göstərilməlidir.

8. Məqalələrlə birgə onun aid olduğu sahə üzrə elmi dərəcəsi olan mütəxəssisin rə­yi və müvafiq kafedra iclasının protokolundan çıxarış təqdim olunmalıdır (yalnız Azər­bay­­candan olan müəlliflər üçün).