ELMİ-TƏDQİQAT

Laila Sahib qızı Qədimova

Laila Sahib qızı Qədimova                                                               30 iyun 2021-ci il saat 11:00-da

“Müasir İngilis dilində konversiyanın koqnitiv əsasları” adlı dissertasiya işi

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTliZmZkMDQtMzE2Yi00YWMzLWJlNDAtMzE3Y2RiOWNmZDgz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226dfc7df9-ebdf-4187-af34-7673207a8163%22%2c%22Oid%22%3a%22601a1fde-6e90-4b4a-a212-4326312dd0fa%22%7d