ELMİ-TƏDQİQAT

Sevil Məmmədovanın dissertasiya işinin seminar müzakirəsi keçiriləcək

27 sentyabr 2021-ci il tarixində saat 14:30-da Heydər Əliyev muzey-lektoriyasında ADU-nun nəzdində fəaliyyət göstərən Elmi Seminarının iclasında filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün Bakı Dövlət Universitetinin Dünya ədəbiyyatı kafedrasının dissertantı Sevil Ələsgər qızı Məmmədovanın 5718.01 – Dünya ədəbiyyatı (İngilis ədəbiyyatı) ixtisasında “Devid Herbert Lourensin yaradıcılığında qadın obrazlarının tipologiyası”  mövzusunda təqdim etdiyi dissertasiya işinin seminar müzakirəsi keçiriləcəkdir.

5718.01 – Dünya ədəbiyyatı ixtisası üzrə

Elmi Seminar

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTY0YmI5Y2MtOTUwOC00Y2NhLWE3NzQtMGZjMGYzZDE1NDNh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226dfc7df9-ebdf-4187-af34-7673207a8163%22%2c%22Oid%22%3a%22601a1fde-6e90-4b4a-a212-4326312dd0fa%22%7d