Filologiya fakültəsi

Əliyeva Həmidə Əhməd qızı 

Filologiya elmləri doktoru, professor

Azərbaycan Dillər Universiteti, Filologiya fakültəsinin dekanı

Fakültə Elmi Şurasının Sədri

Xarici ölkələr ədəbiyyatı kafedrasının professoru

Tel: (+99412) 441-45-07

                                                                                                                

Qısa bioqrafik məlumat

1969 –cu il iyulun 13-də Şuşa şəhərində ziyalı ailəsində anadan olub.

1976-1986-cı illərdə Şuşa şəhər 1 saylı orta məktəbində təhsil alıb və məktəbi gümüş medalla bitirib.

1986-1991-ci illərdə M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Rus dili və ədəbiyyatı institutunda təhsil alıb və təhsilini fərqlənmə diplomu ilə başa vurub.

2006-2008-ci illərdə Azərbaycan Dillər Universitetində Xarici dil (ingilis dili) müəllimi ixtisası üzrə ikinci təhsil alıb.

1994-1998-ci illərdə AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun dissertantı olub.

 

Elmi dərəcə və elmi adları

2001-ci ildə “Azərbaycan Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyətinin fəaliyyətində ədəbiyyat məsələləri” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edib.

2002-ci ildə  Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında AAK tərəfindən filologiya elmləri namizədi elmi dərəcəsi alıb.

2009-cu ildə dosent elmi adı alıb.

2017-ci ildə “Qərbi Avropa ədəbiyyatında Yaxın Şərq mövzusu (epik poeziya materialları əsasında)” adlı doktorluq dissertasiyası müdafiə edib.

2018-ci ildə AAK tərəfindən filologiya elmləri doktoru elmi dərəcəsi alıb.

 

Əmək fəaliyyəti  

1991-1995-ci illərdə N.Tusi adına ADPU-nun Şuşa filialının “Dilçilik və dil metodikası” kafedrası, müəllim.

1995-1997-ci illərdə Naxçıvan Universiteti “Humanitar elmlər” kafedrası, müəllim. 

2005-2007-ci illərdə Azərbaycan Dillər Universitetin “Ədəbiyyat” kafedrası, baş müəllim.

2007-2018-ci illərdə Azərbaycan Dillər Universitetinin “Xarici ölkələr ədəbiyyatı” kafedrası, dosent.

2012-ci ildə Azərbaycan Dillər Universitetinin Doktorantura və Dissertantura şöbəsi, müdir.

2017-2018-ci illərdə Müqayisəli folklor “Elmi Tədqiqat” labaratoriyası, müdir.

2019-2020-ci illərdə ADU-nun Elmi katibi

2019-cu ildən hal-hazıradək “Xarici ölkələr ədəbiyyatı” kafedrasının professoru.

 

Tədqiqat sahəsi və bildiyi xarici dillər

Dünya ədəbiyyatı, ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbiyyat və psixoanaliz, ədəbi komparativistika.

Rus və ingilis dilləri.

 

Respublika və Beynəlxalq seminar, simpozium və konfranslarda iştirakı  

1.      Əndəlus ərəb – müsəlman mədəniyyətinin Qərb İntibahında rolu. Mədəniyyətlərarası dialoq: linqvstik, pedaqoji və ədəbi aspektlər mövzusunda Beynəlxalq Elmi konfrans. Bakı: 2010.

2.      Arxetip bədii mətndə intersemiotikliyin əsası kimi. Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu, 4-5 oktyabr 2012-ci il.

3.      Привнесенные элементы христианства в англосаксонском эпосе «Беовульф» . Лабиринты реальности. Международная научно-практическая конференция. Рубежное.

4.      Multikulturalizm bədii ədəbiyyatda (ABŞ ədəbiyyatı əsasında). XXI əsr mədəni paradiqması multimədəni aspektdə. Respublika elmi-praktiki konfransı. Bakı, 25-26 noyabr,  2014.

5.      Anqlo-sakson eposu “Beovulf” və tərcümə məsələləri. Xarici dillərin tədrisinin aktual problemləri. Respublika elmi-praktik konfransı. Bakı, 2014.

6.      Qərbi Avropa eposlarının müqayisəli tədrisində innovativ metodlardan istifadə. Xarici dillərin tədrisinin aktual problemləri. Respublika elmi-praktik konfransı. Bakı, 2015.

7.      Koqnitiv təcrübədə arxetipik strukturların rolu. Koqnitiv və tətbiqi dilçiliyin aktual problemləri. Beynəlxalq Elmi konfrans.

8.      Qədim türk epik təfəkkürünün Qərbi Avropa eposlarında passionar rolunun komparativistika aspektindən dəyərləndirilməsi. “Türkoloji elmi-mədəni hərəkatda ortaq dəyərlər və yeni çağırışlar” mövzusunda Beynəlxalq Konfrans. Bakı, 14-15 noyabr 2016.

9.      Heydər Əliyevin Azərbaycançılıq ideologiyasında ədəbiyyat məsələləri. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş “Heydər Əliyev: Multikulturalizm və tolerantlıq ideologiyası”. I Beynəlxalq Elmi Konfrans. Bakı, 9 aprel-5 may 2018.

10.  Hüseyn Cavid və Yohan Volfqanq Gete yaradıcılığında “İblis” obrazı. “Hüseyn Cavid və Dünya ədəbiyyatı”. Respublika elmi konfransı. Bakı, 12 aprel 2019.

11.  Language, style and rhythm of the poem “Beowulf”. The Strategies Of Modern Science Development XVIII International scientific-practical conference. 15-16 October 2019, Morrisville, NC, USA

12.  Cenesis and historical problem of heroic epic. International Conference “Science and Society-Methods and Problems of Practical Application”. 15th February 2020, Vancouver, Canada

13.  Erix Auerbaxın “Mimesis” əsəri və komparativistika məsələləri. Dil, cəmiyyət, şəxsiyyət və Nizami Gəncəvi yaradıcılığı. Beynəlxalq konfrans.  Sumqayıt Dövlət Universiteti, 28-29 oktyabr, 2021.

14.  Asiya-Amerika ədəbiyyatında multikulturalizm. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu ildönümünə həsr olunmuş “Heydər Əliyev: Multikulturalizm və tolerantlıq ideologiyası”. V Beynəlxalq elmi konfrans. Bakı, 28 aprel, 2022.

15.  The influense of psychoanalysis on Thomas Mann’s creativity        Tezis    Сollected Рapers LV International Scientific-Practical conference «Advances in Science and Technology»; Research and Publishing Center «Actualnots.RF», Moscow, Russia September, 15, 2023

Beynəlxalq kurslar, görüşlər, treninglər və layihələrdə iştirakı.

Malta-ingilis dili üzrə təhsil kursu, 28.07.2014-22.08.2014 

 

Çap olunmuş əsərləri

I.  Monoqrafiya, dərslik, dərs vəsaiti və proqramlar

1.Azərbaycanı Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyətinin fəaliyyətində filologiya məsələləri, Monoqrafiya. Bakı: Ozan, 1999, 132 s.

2. Bakalavr hazırlığı üçün “Dünya ədəbiyyatı” fənnindən proqram. Bakı: Mütərcim, 2006, 104 s.(həmmüəllif)

3. Orta Əsrlər Qərbi Avropa ədəbiyyatı tarixi (Orta əsrlər qəhrəmanlıq eposları). Dərs vəsaiti. Bakı: Mütərcim, 2008, 99 s.

4. Bakalavr pilləsi üçün “İsrail ədəbiyyatı” fənnindən proqram.  Bakı, 2009, 22 s.

5. Qərbi Avropa epik poeziyasında bədii universallıq və spesifiklik (Qərbi Avropa –Yaxın Şərq paralelliyi əsasında). Monoqrafiya. Bakı: Elm və təhsil, 2016, 230 s.

6. Magistratura pilləsi üçün “Ədəbiyyat və psixoananliz” fənnindən proqram.Bakı, 2011, 23 s.

7. Dünya ədəbiyyatı ixtisası üzrə (Qərbi Avropa və Amerika ədəbiyyatı) proqram. Doktorantura üçün qəbul proqramı. Bakı, 2023 (həmmüəllif)

 

II. Seçilmiş elmi məqalələri

1.      Qədim Kelt ədəbiyyatı. Elmi xəbərlər. Bakı: ADU, 2003, № 4, s. 250-254.

2.      Fransız milli poeziyasının tarixinə bir nəzər.   Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri, s.. 102-105.

3.      Emili Dikinson poeziyasının ideya-mövzu xüsusiyyətləri. Elmi axtarışlar. AMEA Folklor İnstitutu. Bakı: Səda, 2005, XV, s.338-344.

4.      Ümumittifaq Türkoloji qurultayın keçirilməsində ATTC-in rolu. I Türkoloji Qurultayın 80 illiyinə həsr olunmuş Respublika elmi-nəzəri konfransın materialları. Bakı,  24-25 mart 2006-cı il, s. 161-171

5.      “Kitabi –Dədə Qorqud” və dünya eposları. Elmi xəbərlər. Bakı: ADU, 2007, № 3,  s.192-198.

6.      “Beovulf” və “Kitabi-Dədə Qorqud” paralelləri         Məqalə            Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. Bakı: BSU, 2010, № 5, s. 93-98.

7.      Əjdaha obrazı Yaxın Şərq və Qərbi Avropa mifoloji ənənəsində       Məqalə            Elmi xəbərlər. Bakı: ADU, 2011, № 4, s. 222-227.

8.      “Nibelunqlar haqqında nəğmə” poemasında mifoloji və tarixi motivlər. Elmi xəbərlər. Bakı: 2012, № 2, s.171-177.

9.      Müasir mədəniyyətdə qadın ədəbiyyatının yeri və əhəmiyyəti. İpək yolu. Azərbaycan Universitetinin elmi  jurnalı, 2013, № 3, s.72-76.

10.  “Bilqamıs haqqında dastan”ın Bibliyada resepsiyası. Dil və ədəbiyyat. Bakı, ADU, 2014, № 4, s.160-166.

11.  İspan qəhrəmanlıq eposu: tarixi reallıq və bədii təxəyyül. Elmi xəbərlər. Bakı, ADU, 2015, № 1, s.221-226.

12.  The world outlook of Germanic and Turkic peoples in “ Beowulf” and “The Book of Dede Korkut” Məqalə            Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. V. 1, Austria, Vienna, 2015, № 3-4, s.124-127.

13.  Типология образа предателя в эпосе. Филологические науки. Вопросы теории и практики. Часть 3, Тамбов, 2015, № 8 (50), s.16-20.

14.  Qərbi Avropa eposlarının arxetipik əsaslarına dair. Tağıyev oxuları. Elmi məqalələr məcmusu, 2015, № 1, s.217-223.    

15.  Ulu Ana arxetipi Yaxın Şərq mifoloji ənənəsində. Pedaqoji Universitet xəbərləri. Bakı, 2015, № 1, s.350-354.

16.   Epik şüurun yaranması və epik poeziya anlayışı. Elmi xəbərlər, Bakı: ADU, 2015, № 6, s.183-189.

17.   Fransız epik poeziyasında imaqologiya məsələləri: ərəb etnotipi “özgə” konsepti kimi.      Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. Bakı: 2016, № 2 (98), s.229-232.

18.  Epik təhkiyədə Atilla obrazı (Qərbi Avropa eposları əsasında). Filologiya məsələləri, AMEA-nın M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, №7, 2016, s.331-336

19.  Ərəb epik ənənələrinin ispan qəhrəmanlıq poeziyasına təsiri Məqalə            Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. Bakı: 2016, № 3 (99)  s.174-177.

20.  Qədim kelt saqaları ilə Qafqaz Nart eposu arasındakı paralellərə dair           Məqalə            Filologiya məsələləri, AMEA-nın M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, №9, 2016       , s. 451-458.

21.  Феномен сна в ближневосточном эпи-ческом опыте (на материале сравни-тельно-типологического анализа «Эпоса о Гильгамеше» и «Песни о Роланде»).           Вестник КазНУ. Серия филологическая. Алматы: Казахский национальный университет имени Аль-Фараби, 2016, № 4(162), s.26-32.

22.  German-skandinav mifologiyasında şamanizm elelmentləri   Məqalə            Elmi xəbərlər. Bakı: ADU, 2017, № 1, s.168-174.

23.  The comparative typology of the Heroic Figures the Ancient Sumerian and Anglo-Saxon Epics. Confrontation, Long Island University, Issue Number 121, SPR, 2017, Hudson, USA (Indexed by Thomson Reuters, Emerginch Citation$Scopus$Google Scholar).

24.  Selma Lagerlöfün yaradıcılığında folklor motivləri. Elmi əsərlər. Azərbaycan Qızlar Universiteti, 2018, № 4, s.45-50.

25.  Qədim ingilis ədəbiyyatının təşəkkül xüsusiyyətləri. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri (Ali məkətəblər arası elmi məqalələr məcmusu). Bakı Slavyan Universiteti, 2019, № 6, s.71-76.

26.  “Beovulf”da və “Kitabi-Dədə Qorqud”da german və türk xalqlarının dünyagörüşü. Dil və Ədəbiyyat, Bakı, ADU, 2021, № 1, s.138-145.

27.  Psixoanaliz və Şekspir yaradıcılığı. Elmi xəbərlər. Bakı, ADU, 2021, №1, s.60-66.