FAKÜLTƏLƏR

Fakültənin tarixi 

Filologiya fakültəsi 07 fevral 2013-cü il tarixli 17 saylı əmrə əsasən Fransız və Alman dilləri fakültəsi ilə Filologiya fakültəsinin birləşməsi əsasında yaranmışdır. Fakültənin ümumi tarixi yeni olsa da, onun infrastrukturu özünəməxsus və təkrarolunmaz tarixə malikdir. Bu tarixin başlanğıcı 1948-ci ilə təsadüf edir. Filologiya və jurnalistika fakültəsinin möhkəm təmələ əsaslanan keçmişi, dövrün nəbzini tutan bu günü və ümidli gələcəyi var. Fakültənin tarixində “filyer” adlanan xüsusi tədris proqramları tətbiq olunaraq özünəməxsus yer tutmuş, “filyer” təcrübəsi genişlənmiş və bir müddət sabiq fakültəni bütöv şəkildə əhatə etmişdir.

Filologiya fakültəsinin təməlində sonradan adları dəyişmiş və əməkdaşları fəaliyyətini digər kafedralarda davam etdirmiş mərhum prof. M.S.Qarayevanın rəhbərlik etdiyi Roman-german filologiyası və s. bu kimi əsl elm ocağı olan kafedralar olmuşdur. Onların fəaliyyəti bütövlükdə fakültənin inkişafında fövqəladə rol oynamışdır.

Fakültənin tədris prosesində yeni tədris planlarının tətbiqi, onların daim təkmilləşdirilməsi yeni Dövlət Standartlarına uyğun aparılır. Filologiya və jurnalistika fakültəsində bütün ixtisaslar üzrə tədrisin kredit sistemi ilə təşkili Avropa Kredit Transfer Sistemi (AKTS) – təhsil proqramı ilə müəyyən olunmuşdur ki, bu sistem vasitəsi ilə tələbə mobilliyi təmin edilmiş və təhsil proqramlarının dövlətlərarası müqayisəsi və tanınması prosedurları asanlaşdırmış eləcə də Boloniya prinsipləri ardıcıl olaraq həyata keçirilmişdir.

Fakültədə elmi-tədqiqat işləri sahəsində elmin inkişafı üzrə Milli Strategiyanı əldə rəhbər tutan əməkdaşlar, elmi-tədqiqat işlərinin prioritetlərinin dünya elminin inkişaf istiqamətlərinə və mühüm ictimai-mədəni məsələlərin həllinə uyğun müəyyənləşdirməyə, elm sahəsində idarəetmə sistemini, elmi infrastrukturu modernləşdirməyə, yüksək ixtisaslı kadrları hazırlamağa, elmdə varisliyi qorumağa, elmin, təhsilin və istehsalın inteqrasiyasına, elmi işçilərin sosial təminatını yaxşılaşdırmağa, elmin nominativ hüququ bazasını gücləndirməyə çalışmaqla, Azərbaycan elminin beynəlxalq elm məkanına inteqrasiyasına istiqamət almasına səy göstərirlər.

Fakültədə tərbiyə və təhsil prosesinin elmi şəkildə təşkili,bu prosesin əhatə etdiyi bütün aspektlərin nəzərə alınması, elmi cəhətdən planlaşdırılması, idarə olunması, görülən işlərə nəzarət edilməsi və uçotunun aparılması kimi çoxşaxəli iş aparılır.