Kafedralar

ADU-nun Filologiya fakültəsi nəzdində

İngilis dilinin  leksikologiyası  və üslubiyyatı kafedrası haqqında

M Ə L U M A T

(2022-2023)

 

İngilis dilinin  leksikologiyası və üslubiyyatı kafedrası  Azərbaycan Dillər Universitetində 1993-cü il 22 mart tarixli əmr əsasında təsis edilib. Həmin vaxta qədər isə kafedra “Roman-German filologiyası” adı altında fəaliyyət göstərib. Kafedraya 1984-cü ilə kimi filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Məryəm Səlim qızı Qarayeva, 1984-2013-cü illər filologiya elmləri doktoru, professor Mehparə Tələt qızı Qayıbova, 2013-2014-cü illər filologiya elmləri doktoru, professor Fikrət Fətiş oğlu Cahangirov, 2014-2019-cu illər filologiya elmləri doktoru, dosent Sevinc Saday qızı Zeynalova rəhbərlik edib. 2019-cu ilin may ayından kafedra müdiri filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Aytən Kamal qızı Hacıyevadır.

İlkin olaraq “İngilis dilinin üslubiyyatı” adlanan kafedra 2008-ci ildə “İngilis dilinin üslubiyyatı və nitq mədəniyyəti”, 2017-ci ildən isə “İngilis dilinin leksikologiyası və üslubiyyatı” adlandırılmağa başladı.

           Kafedranın profili üzrə  istiqaməti: Hal-hazırda kafedranın elmi-tədqiqat və tədris işlərı aşağıdakı istiqamətlərdə aparılır: ingilis dilinin funksional üslubları, üslubi ifadə vasitələri və ingilis dilinin lüğət tərkibinin tədrisi, ritorika, dil və mədəniyyət, diskurs təhlili və koqnitiv dilçilik problemləri, ingilis dilinin müxtəlif səviyyələrdə tədrisi, linqvistik praqmatika problemləri və s. Kafedranın professor-müəllim heyəti Filologiya fakültəsinin, eləcə də Təhsil 1 və Təhsil 2 fakültələrinin bakalavriatura səviyyəsində, həmçinin magistratura səviyyəsində nəzəri və praktik məşğələlər aparır, həmçinin bakalavr, magistrant və doktorantlara  elmi rəhbərlik edir.

          Kafedranın yerli və beynəlxalq əlaqələri: Kafedranın əməkdaşları Bakı Dövlət Universiteti, Bakı Slavyan Universiteti, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, ADA Universiteti, Gəncə Dövlət Universiteti, Naxçıvan Dövlət Universiteti, Lənkəran Dövlət Universiteti, Xəzər Universiteti, Azərbaycan Universiteti, Qərbi Kaspi Universiteti və bir sıra başqa universitetlərlə əlaqələr yaradıblar. Kafedranın professor-müəllim heyəti bu universitetlərdə keçirilən konfrans, simpozium və tədbirlərdə çıxış edirlər.

Kafedra Kiyev Milli Linqvistik Universitetinin professor-müəllim heyəti ilə (prof. O.P.Vorobyova, dos. Tatyana Timkova), eləcə də Amerika Təhsil Şurası və Azərbaycan Dillər Universiteti arasında akademik əməkdaşlıq çərçivəsində kafedraya təhkim olunmuş ABŞ vətəndaşları (Mary Catherine Boehmer, Kouçehbağ Sara Yahyavi) ilə əməkdaşlıq edir.

Kafedranın əməkdaşları müxtəlif beynəlxalq konfranslarda iştirak edirlər ki, bu məlumat onların elmi-metodiki əsərlərinin siyahısında öz əksini tapır.

Kafedranın professor-müəllim heyəti:

İngilis dilinin leksikologiyası və üslubiyyatı  kafedrasında hal-hazırda 30 professor-müəllim və 4 laborant  fəaliyyət göstərir: 19 nəfər tam ştat, 11 nəfər 0,5 ştat (3 nəfər vəzifə daşıyıcısıdır), 4 nəfər laborant. Kafedra üzvləri arasında 3 filologiya elmləri doktoru, 3 professor, 9 filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, 9 dosent, 13 baş müəllim var.

 1. Fil.e.d., professor Zeynalova Sevinc Saday qızı (0,5) (Tədris işləri üzrə prorektor)
 2. Fil.e.d., professor  Cahangirov Fikrət Fətiş oğlu (0,5) (Təhsil 1 fakültəsinin dekanı)
 3. Fil.e.d., professor Abdullayev Əfqan Əli oğlu (0,5)
 4. Fil.f.d., dosent Hacıyeva Aytən Kamal qızı (0,5) (kafedra müdiri)
 5. Fil.f.d., dosent Hüseynova Lalə Asif qızı (1)
 6. Fil.f.d., dosent Sərdarova İradə Nadir qızı (1)
 7. Fil.f.d., dosent Allahverdiyeva Aytən Musa qızı (1)
 8. Fil.f.d., dosent Səmədova İradə Amin qızı (1)
 9. Fil.f.d., dosent Məmmədbəyli Aysel İlqar qızı (1)
 10. Fil.f.d., dosent Mədətova Nigar Aydın qızı (1)
 11. Fil.f.d., dosent Bağırova Günay  Fəxrəddin qızı (1)
 12. Fil.f.d., dosent Məmmədova Samirə Arif qızı (0,5)
 13. Baş müəllim Alışova Ramilə Bəbir qızı (1)
 14. Baş müəllim Əliyeva Rəna Telman qızı (1)
 15. Baş müəllim Aslanova Səadət Nadir qızı (1)
 16. Baş müəllim Ağazadə Pərvanə Müzəffər qızı (1)
 17. Baş müəllim Bağırova Nigar Asif qızı (1)
 18. Baş müəllim Muradzadə Həlimə Əlövsət qızı (1)
 19. Baş müəllim Fətillayeva Sevda Əskər qızı (1)
 20. Baş müəllim Namazova Lalə Əli qızı (0,5)
 21. Baş müəllim Məmmədli Aliyə Valeh qızı (0,5)
 22. Baş müəllim Əbdülrəhimova Nüşabə Mirzə qızı (1)
 23. Baş müəllim Yunusova Günel Xanlar qızı (1)
 24. Baş müəllim Şirinova İzaura Füzuli qızı (1)
 25. Baş müəllim Quliyeva Aydan Feyruz qızı (0,5)
 26. Müəllim Nağıyeva Gülnar Rafiq qızı (1)
 27. Müəllim Eminli Afaq Azər qızı (1)
 28. Müəllim Mustafayeva Nərmin Kamil qızı (0,5)
 29. Müəllim Nurəliyeva Səbinə Gülmirzə qızı (0,5)
 30. Müəllim Şirzadova Lətifə Vüqar qızı (0,5)

         Laborantlar:

 1. Laborant Hacıyeva Fidan Yusif qızı (1)
 2. Laborant Qocayeva Aytac Azər qızı (0,5)
 3. Qurbanlı Türkan Faiq qızı (1)
 4. Əfşari Əfşan Şövqi qızı (1) (analıq məz.)

Kafedrada tədris olunan fənlər:

 İngilis dilinin leksikologiyası vəüslubiyyatı kafedrası üzrə aşağıdakı fənlər tədris olunur:

Bakalavriatura səviyyəsi üzrə:

 1. İngilis dilinin üslubiyyatı - 45 saat
 2. Üslubiyyat və nitq mədəniyyəti - 75 saat
 3. İngilis dilinin leksikologiyası - 45/60/90 saat
 4. Dil tarixi – 30 saat
 5. İngilis dili - (1, 2, 3) -90 saat
 6. Dil bacarıqları (1, 2, 3, 4, 5, 6) -75/60/120/90 saat
 7. Öyrənilən əsas dil-(1, 2, 3, 4) -105/90 saat
 8. Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya - (1, 2, 3, 4) -90 saat
 9. Ritorikaya giriş – 60/30 saat
 10. İngilis dilində söz yaradıcılığı-30/45/60 saat
 11. İncəsənət vasitəsilə ingilis dili -90/60/45 saat
 12. Media məqsədləri üçün ingilis dili-45/60/75 saat
 13. İngilis danışıq modelləri-45/60/75 saat
 14. Müxtəlif məqsədli yazı vasitəsilə İELTS-45 saat
 15. İngilis idiomlarının mədəniyyət axarında öyrənilməsi-60 saat
 16. Filmlər vasitəsilə ingilis dili-45 saat
 17. Funksional üslublar vasitəsilə ingilis dili – 75 saat
 18. İngilis dilində yazılı ünsiyyət – 75 saat
 19. Yüksək ünsiyyət bacarıqları – 75 saat

Magistratura səviyyəsi üzrə:

 1. Koqnitiv dilçiliyin əsasları - 30 saat
 2. Praqmatikanın əsasları - 45 saat
 3. Dil və mədəniyyət - 45 saat

Kafedrasının əsas məqsəd və vəzifələri:

- akademik fəaliyyəti daha da inkişaf etdirmək və universitetin elmi mühitinə öz

   töhfəsini vermək;

- bütün təhsil formaları üçün tədris planlarında nəzərdə tutulmuş mühazirə, seminar

   və praktik dərsləri yüksək elmi-nəzəri və metodiki səviyyədə aparmaq;

- cari və dövlət imtahanlarını təşkil etmək və keçirmək;

- tələbələrin danışıq, dinləmə, anlama, oxu və yazı kimi nitq vərdişlərini inkişaf

  etdirmək;

- kafedranın bütün əməkdaşlarını dilin tədris olunmasında və tələbələrin bilik və dil

  vərdişlərinin inkişaf etməsində böyük əhəmiyyət kəsb edən innovativ metod və

  informasiya texnologiyalarından geniş şəkildə istifadə etməyə cəlb etmək;

- dərslik, dərs vəsaitləri, metodiki rəhbərlik və əyani vəsaitlər hazırlamaq,     

  rektorluğun (fakültənin) göstərişi ilə dərslik, dərs vəsaiti və tədris-metodiki

  ədəbiyyata rəy vermək;

- tamamlanmış elmi tədqiqat işlərinin müzakirəsini təşkil etmək;

- gələcək üçün yüksək səviyyəli kadr yetişdirmək məqsədilə tələbələrlə iş və

  əməkdaşlıq aparmaq;

- təcrübəli müəllimlər tərəfindən açıq dərslərin keçirilməsini təşkil etmək.

 

Kafedranın  elmi fəaliyyəti:

Kafedra əməkdaşları lüğət tərtibi, dərslik, dərs vəsaiti, fənn proqramları, metodik işləmə istiqamətlərində iş aparırlar. Dərsliklər və dərs vəsaitləri akademik təhsil standartlarına uyğun dil səviyyələrinə görə auditoriyalarda istifadə olunur.

Kafedranın əməkdaşları ADU-da və digər universitetlərdə keçirilən beynəlxalq və respublika elmi konfrans və forumlarında fəal iştirak edib məqalə və tezislərlə çıxış edirlər.

          İl boyu kafedrada müntəzəm şəkildə iclaslar və müzakirələr keçirilir. Bu iclaslarda kafedranın illik planında əks olunmuş məsələlər cari məsələlərlə bərabər müzakirə olunur və iclas protokolunda əks olunur.

Kafedra əməkdaşları xaricdə və ölkəmizdə çıxan müxtəlif jurnallarda məqalələr dərc etdirirlər. Müntəzəm olaraq dilini tədris etdikləri ölkə ilə sıx əlaqələr yaradır, xarici seminar və  konfranslarda iştirak edirlər.

 

Tələbə Elmi Cəmiyyəti üzrə kafedranın fəaliyyəti:                 

Kafedra tələbələrlə sıx əməkdaşlıq edir. Tələbələr kafedra müəllimlərinin rəhbərliyi altında müxtəlif səpkili tezislərlə elmi cəmiyyətin illik konfransında çıxış edirlər.

Kafedranın tədbirləri: Kafedranın əməkdaşları mütəmadi olaraq tədbirlərdə iştirak edirlər. Tələbələrlə və digər kafedraların əməkdaşları ilə birlikdə Anım günü, Zəfər günü, Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anım günü, Könüllülər günü və digər əlamətdar günlərlə bağlı tədbirlər təşkil edirlər.

          Kafedranın iş qrafiki: I-V günlər, saat 08.30-17.30

 

  Kafedra müdiri:                                                        dos.A.K.Hacıyeva