Kafedralar

Filologiya fakültəsi nəzdində Xarici dillərin tədrisi metodikası kafedrası

ADU-nun Filologiya fakültəsi nəzdində Xarici dillərin tədrisi metodikası 08.08.2017-ci il əmr № 1/290 ilə yaradılmışdır. Kafedra müdiri ped.f.d., dos. Əmralı Şirəli oğlu Şirəliyev təyin olunmuşdur. Kafedra üzvlərinin ümumi sayı 21 nəfər olmuşdur. Onlardan  1 nəfəri elmlər doktoru, 5 nəfəri filologiya üzrə, 3 nəfəri pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi ilə, 6 nəfər dosent, 5 nəfər baş müəllim, 8 nəfər müəllim olmuşdur.

Hal-hazırda kafedra üzvlərinin 1 nəfəri elmlər doktoru, 8 nəfəri filologiya üzrə, 4 nəfəri pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi ilə fəaliyyət göstərir, eyni zamanda 9 nəfər  dosent, 10 nəfər baş müəllim, 11 nəfər isə müəllimdir.  Müəllimlərdən 14 nəfər 0.5 ştat, 18 nəfər tam ştat, biri baş laborant olmaqla laborantların üçü tam ştatdadır. Əməkdaşlardan 5 nəfər fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktorantdır (m.N.Ş.Həmidova, m.L.F.Abdullayeva, m.G.H.Xudayarova, m.S.F.Hüseynova və b/l. P.A.Musayeva).

Kafedranın əsas məqsədi xarici dillərin (ingilis və alman dillərinin) tədrisi ilə bağlı elmi-tədqiqat və elmi-metodik işlərin tamamlanmasında müəllimlərə kömək göstərilməsi, onlara müasir dövrdə innovativ metod və üsullarla xarici dil dərslərinin təşkilində metodik tövsiyələrin verilməsidir.

Kafedranın əsas vəzifələri aşağıdakılardır:

- bütün təhsil formaları üçün tədris planlarında nəzərdə tutulmuş praktik, seminar və digər tip dərslərin müasir təhsil sisteminin tələblərinə uyğun şəkildə yüksək elmi-nəzəri səviyyədə aparılması;

- buraxılış işlərinə (layihələrinə), pedaqoji təcrübəyə, tələbələr tərəfindən sərbəst işlərin yerinə yetirilməsinə nəzarət edilməsi;

-  kafedrada tədris edilən fənlər üzrə tədris proqramlarının, dərslik və dərs vəsaitlərinin işlənib hazırlanması və yenilənməsi və müvafiq qaydada təsdiq üçün təqdim olunması;

-  magistrlik işlərinə rəhbərlik edilməsi;

- elmi-pedaqoji və elmi kadrların, kafedra əməkdaşlarının və digər iddiaçıların (doktorant və dissertantların) dissertasiyalarının müzakirə edilib rəy verilməsi;

- tamamlanmış elmi-tədqiqat və elmi-metodik işlərin müzakirəsi, onların dərslərdə istifadə edilməsi;

- kafedra əməkdaşlarının tədris, elmi-metodiki və digər işlərinin fərdi planlarının hazırlanması və həyata keçirilməsi;

- respublikanın və xarici ölkələrin ali məktəblərinin ayrı-ayrı kafedralarının, professor-müəllim heyətinin qabaqcıl iş təcrübəsinin öyrənilməsi məqsədi ilə müxtəlif müəssisə və təşkilatlarla əlaqələrin təşkil edilməsi, həmin təcrübənin yayılması;

- yeni işə başlayan və gənc müəllimlərə pedaqoji təcrübə toplamaqda elmi-metodiki köməklik göstərilməsi;

- tədris prosesində müasir texniki vasitələrdən istifadə edilməsinə dair tədbirlərin, metodiki rəhbərlik və göstərişlərin, əyani vəsaitlərin hazırlanması;

- təhsilalanlar arasında tərbiyə işinin təşkili.

Kafedra müəllimlərinin tədris etdiyi fənlər əsasən, filologiyayönümlüdür və  həmin fənlərin tədrisində əsas məqsəd tələbələrə elmi-nəzəri və praktiki bilikləri aşılamaq, xarici dillərin tədrisi prosesində aparılan tədqiqatlar zamanı əldə olunan bilikləri tətbiq etməyin səmərəli yollarını tədris etməkdir. Xarici dillərin tədrisi metodikası (FF) kafedrası üzrə tədris olunan fənlər ali məktəblərin həm bakalavriat, həm də magistratura səviyyələrində əsas fənlər sayılır və tədris planına xüsusi fənlər kimi daxil edilir.

Kafedra müəllimləri həm respublika, həm də beynəlxalq konfranslarda iştirak etmiş, müxtəlif mövzularda tezislər və məruzələr çap etdirmişlər.

Kafedranın fəaliyyət göstərdiyi illər ərzində resublikanın bütün əlamətdar günləri ilə bağlı kafedra əməkdaşlarının təşkilatçılığı ilə tədbirlər və dəyirmi masalar keçirilmişdir.