Təhsil 2 fakültəsi

Dekan Salman Süleyman oğlu Nuriyev 11 Noyabr 1956-cı ildə Astara rayonunda anadan olmuşdur.Orta məktəbi bitirəndən sonra 1975-ci ildə Azərbaycan Pedaqoji Xarici Dillər Universitetinə (indiki Azərbaycan Dillər Universiteti) daxil olmuş 1980-ci ildə həmin Universitetin İngilis-Alman dili ixtisası üzrə tam kursunu bitirmişdir. Azərbaycan Respublikasının  Maarif  Nazirliyinin (indiki Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi) təyinatı ilə Astara rayonunda İngilis dili müəllimi vəzifəsində çalışmış, 1984-cü ildə Bakı şəhərinə köçmüş və İnturist Səhmdar Cəmiyyətində tərcüməçi vəzifəsində işləmişdir. Müxtəlif zamanlarda Bakı Neft Texnikumunda xarici tələbələr üzrə təlimatçı, “Bakİnturbüroda” metodist, “Cəmilə” firmasında direktor,”Eliskom” şirkətində Beynəlxalq Əlaqələr üzrə İcraçı direktor, ADU-nun 2 saylı İngilis dili fakültəsində tədris  işləri üzrə dekan müavini, Odlar Yurdu Universitetində Xarici Dillər kafedrasının müdiri, 2007-2017-ci ilə kimi ADU-nun Regionşünaslıq və BM fakültəsinin  nəzdində Xarici Dillər kafedrasının müdiri, Tərcümə Araşdırmaları ETL-da böyük elmi işçi, Təhsil fakültəsi nəzdində  Xarici Dillər kafedrasının müdiri vəzifələrində çalışmışdır. Noyabr 2019-cu ildən  hal-hazıra kimi Təhsil 2 fakültəsinin dekanı vəzifəsində çalışır.

Sentyabr 1999-cu ildə “Dildə erqativ mənalı fellərin konfiqurasiyası (İngilis və Azərbaycan dili materialları əsasında) mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmiş, Aprel 2000-cı ildə Filologiya elmləri namizədi,  alimlik dərəcəsini almışdır.2004-c ilin Mart ayında dosent vəzifəsinə seçilmiş və AAK-nın mövcud qərarı ilə dosent elmi adını almışdır. 

Müxtəlif  illərdə UNESKO –nun təşəkkürünü almış, Avropa Kommissiyasının “NİROA”(Azərbaycan Universitetlərində Xarici Əlaqələr Ofisləri Şəbəkəsinin yaradılması) adlı TEMPUS  Layihəsinin 2008, 2009, 2010, 2011-ci illərdə  iştirakçısı və koordinatoru olmuşdur. Buna görə də Odlar Yurdu Universiteti rəhbərliyi onun elmi-pedaqoji fəaliyyətimi yüksək qiymətləndirərək Universitetin Elmi  Şurasının qərarı ilə onu Professor vəzifəsini daşıyan diplomla təltif etmişdir.  Bundan  başqa,  S.S.Nuriyev AUDEM Beynəlxalq  Konfansın  2008-2010- cu illərdə iştirakçısı olmuş , Almaniyanın Zigen və Bonn Universitetlərində, Polşanın Bıdqoş Universitetində,Yunanıstanın Texnologiya Universitetində, Fransanın Nitse Universitetində, İtalyanın Genua Universitetində, Norveçin Oslo Universitetində, Macarıstanın Peç Universitetində və s. elm ocaqlarında elmi-pedaqoji treyninq, konfrans və  və təcrübələrdə iştirak etmişdir.

Bu illər ərzində çox səmərəli elmi və pedaqoji fəaliyyətimi genişləndirmiş, XXİ-əsr dilçiliyinə yeni yanaşmanın müəllifi kimi bir neçə elmi məqaləsi çapdan çıxmışdır.Onun  elmdə toxunduğu sahə -Nanolinqvistikadır.

Hal-hazərda Azərbaycan Dillər Universitetində Elmlər doktoru proqramı üzrə doktoranturaya daxil olmuş,”Müasir İngilis dilində danışıq aktının nanolinqvistik əsasları” mövzusunda dokturluq dissertasiyası üzərində işləyir. Bu sahə dünyada yalnız Azərbaycanda  tədqiq olunur. 

S.S.Nuriyev elmi-tədqiqat işi ilə də daim məşğul olur. İngilis dilinin tədrisinin inkişafı sahəsində yazdığı dərsliklər və dərs vəsaitləri tələbələrin stolüstü kitablarına çevrilmişdir.“ Neft və Avropa siyasəti ”“Diplomatik Əlaqələrin öyrənilməsi”, Beynəlxalq Münasibətlərə dair “Handbook” adlı dərs vəsaitləri,“ Ingilis-Ispan-Azərbaycanca tematik lüğət”, eləcə də elmi məqalələri, proqramları həm ölkə daxilində, həm də xaricdə nəşr olunmuşdur.

Son elmi məqalə və kitabların siyahısı

Məqalə: 1.Effective Communication: Verbal and nonverbal Communication 14-16 Nov.2010.University of Pecs,Hungary                  

Məqalə: 2.Ünsiyyətin  nanolingvistik və nanointrovertik əsaslarına dair ADU,  Elmi  xəbərlər, Bakı, 2014                                                    

Tezis: 1. Danışıq aktında nanolinqvistikanın singulyar və plural xüsusiyyətləri. Rusiya Elmlər Akademiyasının Sibir bölməsinin Filologiya İnstitutu ilə ADU –nun birgə təşkil etdiyi “Koqnitiv  və tətbiqi dilçiliyin aktual  problemləri Beynəlxalq elmi konfrans 20-21oktyabr 2016-cı il Bakı, Azərbaycan

Məqalə: 3. Müasir İngilis dilində felin növ kateqoriysında nanolingvistik yanaşma

Məqalə: 4.Language difficulties in the University Classrooms (in the context of the non-native speakers` environment)   Международная научно-практическая конференция «ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ИННОВАЦИИ» Россия.г. Севастополь. 27Апреля 2017 г

Kitab-1 “Oil and European Policy” "Mütərcim" Nəşriyyatı. Bakı, 2002                                                                                                         

Kitab-2  Diplomatik əlaqələrin öyrənilməsi "Nurlan" nəşriyyatı, Bakı, 2003                                                               

Kitab-3  Handbook on İnternational Relations  "Nurlan" Nəşriyyatı, Bakı, 2006                                                                                                  

Kitab-4   İngilis-Ispan-Azərbaycanca tematik lüğət “Elm və Təhsil” Nəşriyyat və Poliqrafiya  mətbəəsi, Bakı, 2017                                                                      

Yüksək pedaqoji ustalığını, işlədiyi kafedrada əməkdaşlara qarşı münasibətdə obyektivliyi və səmimiliyi həmişə qorumağa çalışmşan Salman müəllimin  uzun illər ərzində dərs dediyi tələbələri, indi respublikanın müxtəlif  bölgələrində, eləcə də xarici ölkələrdə geniş fəaliyyət göstərirlər.