Rəhbərlik

• 1969-cu il avqust ayının 27-də Bakı şəhərində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur.

• 1976-1986-cı illərdə Bakı şəhəri Yasamal payonu 20 saylı orta məktəbində təhsil almış və məktəbi “Qızıl medal”la bitirmişdir.

• 1986-1992-ci illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin əyani şöbəsində təhsil alıb və universiteti fərqlənmə diplomu ilə bitirdikdən sonra gənc mütəxəssis kimi təyinatla BDU-nun Tətbiqi Riyaziyyat ETİ-na kiçik elmi işçi vəzifəsinə işə göndərilmişdir.

• 1993-cü ildə BDU-nun “Funksional analiz” ixtisası üzrə əyani aspiranturasına qəbul olunmuş və 1996-cı ildə oranı müvəffəqiyyətlə bitirmişdir.

• 1996-cı ildə “Pauli operatorunun spektri haqqında” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmiş və fizika-riyaziyyat elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır.

• 1996-cı ildən BDU-nun “Riyazi analiz” kaedrasında 0,5 ştat müəllim, bas müəllim və dosent vəzifələrində işləmişdir.

• 2005-ci ilin sentyabr ayının 30-dan 2014-cü ilin yanvar ayının 29-dək Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində ümumi işlər uzrə prorektor vəzifəsində çalışmışdır.

• 2012-ci il aprel ayının 18-də AR Prezidentinin Sərəncamı ilə “Tərəqqi” medalı ilə təltif olunmuşdur.

• 2014-cü ilin yanvar ayının 30-dan 2019-cu ilin aprel ayının 29-dək Bakı Dövlət Universitetində ümumi işlər üzrə prorektor vəzifəsində çalışmışdır. 

• 2019-cu ilin aprel ayının 30-dan Azərbaycan Dillər Universitetinin ümumi işlər üzrə prorektorudur.

• Ailəlidir, iki övladı var.  

TƏHSİLİ,  ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

• 1986-1992, tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

• 1992-1995, aspirant, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

• 1996, f.-r.e.n., «Pauli operatorunun spektri haqqında»

• 2004, “Riyazi analiz” ixtisası üzrə dosent elmi adı almışdır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ  

• 1992, kiçik elmi işçi, Tətbiqi Riyaziyyat Elmi Tədqiqat İnstitutu,BDU

• 1992-1995, aspirant, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

• 1996-1998, baş müəllim, Riyazi analiz kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

• 1998-2004, baş müəllim, Riyazi analiz kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

• 2004-cü ildən, dosent, Riyazi analiz kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

• 09.2005 – 29.01.2014, ümumi işlər üzrə prorektor, ADPU

• 01.2014 – 29.04.2019, ümumi işlər üzrə prorektor, BDU

• 04.2019 – h/h, ümumi işlər üzrə prorektor, ADU

Apardığı dərslər: Riyazi analiz (bakalavr pilləsində), Adi diferensial operatorun spektral nəzəriyyəsi (magistratura pilləsində).

32  elmi məqalənin, 1 monoqrafiyanın, 1 metodik vəsaitin və 5 dərs vəsaitinin müəllifidir.

TƏDQİQAT  SAHƏSİ

Diferensial operatorun spektral nəzəriyyəsi

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

• 2006,Bakı,Azərbaycan:AMEA-nın müxbir üzvü, professor B.A.İsgəndərovun 70 illiyinə həsr olunmuş Riyaziyyat və Mexanika üzrə XII beynəlxalq konfrans

• 2007,Tula,Rusiya:Riyaziyyat,mexanika və informatikanın müasir problemləri

• 2007, Bakı, Azərbaycan: Beynəlxalq müellim hazırlama siyasəti və problemləri – I

• 2010, Ankara,TR: Uluslararası öğretmen yetişdirmə politikaları ve sorunları simpoziumu – II

• 2012, Kipr: Muellim hazırlıgında fennlerarası əlaqe

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ    

1. О спектре пеpиодического опеpатоpа Паули в паралелограмме (Гипотеза Бете-Зоммерфельда). Bakı Universitetinin Xəbərləri, Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası, Bakı, 2000, № 1, səh. 110-124.
2. О pазложение пеpиодического опеpатоpа Паули по слоям. Bakı Universitetinin Xəbərləri, Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası, Bakı, 2000, № 4, səh. 166-175.
3. Трехмерный периодический оператор Паули. Асимптотические формулы высокого порядка. Bakı Universitetinin Xəbərləri, Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası, Bakı, 2004, № 2, səh. 64-70.
4. Трехмерный периодический оператор Паули. Асимптотические формулы высокого порядка. Международное научное кон¬фе-ренция «Совре¬мен¬ные проблемы математики, механики, информатики». г. Тула 19-23 ноября 2007 год, стр. 61-63.
5. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitesi, Matematik fakültəsi öyrəncilərinin matematizə qarşı tutumlarının çeşidli deyişkenlərə görə incələnməsi. Pedaqoji Universitesin xəbərləri, № 4, 2008, s. 236-246.
6. Riyazi analizin tədrisində parametr daxiletmə və onun tətbiqləri. Uluslararası öğretmen yetişdirmə politikaları ve sorunları simpoziumu – II, Hacettepe Universiteti, Ankara,16-18 mayis 2010-cu il, səh.411-416.
7. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində müəllim hazırlığının vəziyyəti və perspektivləri. Uluslararası öğretmen yetişdirmə politikaları ve sorunları simpoziumu – II, Hacettepe Universiteti, Ankara,16-18 mayis 2010-cu il, səh.1183-1185.
8. Асимптотические формулы для некоторой серии нерезонансных собственных значений трехмерного периодического оператора Паули. Bakı Universitetinin Xəbərləri, Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası, Bakı, 2012, № 1, səh. 38-48
9. Асимптотические формулы для нерезонансных собственных значений оператора типа Паули. Pedaqoji Universitetin Xəbərləri, Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası, Bakı, 2013, № 2, səh. 7-11

KİTABLAR

1. Ümumiləşmiş funksiyalar (Metodik vəsait). Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin nəşriyyatı,Bakı,1998, 37 səh.
2. Riyaziyyatın ibtidai kursunda məsələ həlli – I hissə (dərs vəsaiti),Təfəkkür nəşriyyat-poliqrafiya mərkəzi,Bakı,2004,142 səh.
3. Riyaziyyatın ibtidai kursunda məsələ həlli – II hissə (dərs vəsaiti), Təfəkkür nəşriyyat-poliqrafiya mərkəzi,Bakı,2004,162 səh.
4. Riyazi analiz (dərs vəsaiti), BDU-nun nəşriyyatı, Bakı, 2011, 494 səh.
5. On a spectrum of Pauli operator with periodic coefficients, LAMBERT Academic Publishing, Saarbrucken 2015, p. 67
6. Riyazi analiz (dərs vəsaiti, yenidən işlənilmiş), «Nurlar» nəşriyyat-poliqrafiya mərkəzi, Bakı, 2016, 480 səh.
7. Diferensial operatorlarin spektral nəzəriyyəsinə giriş (dərs vəsaiti), «Nurlar» nəşriyyat-polqrafiya mərkəzi, Bakı, 2017, 189 səh.

İş telefonu: (+99412) 4411597
e-mail: [email protected]