Administration

Candidate of Physical and Mathematical sciences, Associate professor
Vice-Rector for General Affairs at Azerbaijan University of Languages
Associate professor at “Mathematics analysis” Chair at Baku State University
Phone (job): (+994) 12 4411597
e-mail: [email protected]

SHORT BIOGRAPHY
Born in the family of intellectuals on August, 27, 1969
1976-1986- studied at secondary school N 20 of Yasamal district of Baku.
1976-1986- Faculty of Mechanics and Mathematics student at Baku State University.
Graduated with honors and was appointed a Research Assistant at Research Institute of Applied Mathematics at BSU.
1993- 1996- Postgraduate studies course on “Functional analysis” at Baku State University. 
1996- Candidate of sciences in physics and mathematics.
Dissertation title: “On a Spectrum of Pauli operator”.
1996- A teacher at BSU Mathematical Analysis Chair, Senior Lecturer; Associate Professor.
September 30, 2005 -January 29, 2014- Vice -Rector for General Affairs at Baku State University.
April, 18, 2012- By decree of the President of the Azerbaijan Republic, Vugar Mehrabov was awarded with “Progress” medal.
January, 30, 2014-April, 29, 2019- Vice -Rector for General Affairs at Baku State University.
Since April, 30, 2019- Vice -Rector for General Affairs at Azerbaijan University of Languages.
Married, has 2 children.

EDUCATION AND SCIENTIFIC DEGREES

1976-1986, Faculty of Mechanics and Mathematics student at Baku State University.
1992-1995, Faculty of Mechanics and Mathematics postgraduate student, BSU
1996, Candidate of Sciences in physics and mathematics, “On a Spectrum of Pauli operator”.
2004- Associate Professor degree in Mathematical analysis

WORKING ACTIVITY

1992, Junior Researcher, Research Institute of Applied Mathematics at BSU.
1992-1995, postgraduate student, Faculty of Mechanics and Mathematics, BSU.
1996-1998, a teacher, Mathematical Analysis Chair, Faculty of Mechanics and Mathematics, BSU.
1998-2004, Senior Lecturer, Mathematical Analysis Chair, Faculty of Mechanics and Mathematics, BSU.
Mathematical Analysis Chair, Faculty of Mechanics and Mathematics, BSU.
09.2005 – 29.01.2014, Vice -Rector for General Affairs at Azerbaijan State Pedagogical University.
01.2014 – 29.04.2019, Vice -Rector for General Affairs at Baku State University.
04.2019- till now- Vice-Rector for General Affairs at Azerbaijan University of Languages.

Subjects taught:

Mathematical analysis (bachelors), Spectral theory of ordinary differential operators (masters)
Vugar Mehrabov is the author of 32 articles, 5 textbooks, a monograph and a methodological guidance.
RESEARCH FIELD
Spectral theory of ordinary differential operators.
PARTICIPATION IN INTERNATIONAL WORKSHOPS, SYMPOSIUMS AND CONFERENCES
• 2006, Баку, Азербайджан: Член-корреспондент НАНА, XII Международная конференция
по математике и механике, посвященная 70-летию профессора Б. А. Искандерова
• 2007, Тула, Россия: Современные проблемы математики, механики и информатики
• 2007, Баку, Азербайджан: Международная политика и проблемы подготовки учителей
– I
• 2010, Анкара, Турция: Симпозиум по политике подготовки и проблемам учителей– II
• 2012, Кипр: Межпредметная связь в подготовке учителей

Selected works
1. О спектре периодического оператора Паули в параллелограмме (Гипотеза Бете-
Зоммерфельда). Вестник Бакинского Университета, Серия физико-математических
наук, Баку, 2000, № 1, с. 110-124.
2. О разложении периодического оператора Паули по слоям. Вестник Бакинского
университета, Серия физико-математических наук, Баку, 2000, № 4, стр. 166-175.
3. Трехмерный периодический оператор Паули. Асимптотические формулы высокого
порядка. Вестник Бакинского университета, Серия физико-математических наук,
Баку, 2004, № 2, стр. 64-70.
4. Трехмерный периодический оператор Паули. Асимптотические формулы высокого
порядка. Международная научная конференция «Современные проблемы
математики, механики, информатики». г. Тула 19-23 ноября 2007 год, стр. 61-63.
5. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitesi, Matematik fakültəsi öyrəncilərinin matematizə
qarşı tutumlarının çeşidli deyişkenlərə görə incələnməsi. Pedaqoji Universitesin xəbərləri,
№ 4, 2008, стр. 236-246.
6. Riyazi analizin tədrisində parametr daxiletmə və onun tətbiqləri. Uluslararası öğretmen
yetişdirmə politikaları ve sorunları simpoziumu – II, Hacettepe Universiteti, Ankara,16-18
mayis 2010-cu il, стр.411-416.
7. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində müəllim hazırlığının vəziyyəti və
perspektivləri. Uluslararası öğretmen yetişdirmə politikaları ve sorunları simpoziumu – II,
Hacettepe Universiteti, Ankara,16-18 mayis 2010-cu il, стр.1183-1185.
8. Асимптотические формулы для некоторой серии нерезонансных собственных
значений трехмерного периодического оператора Паули. Вестник Бакинского
университета, Серия физико-математических наук, Баку, 2012, № 1, стр. 38-48
9. Асимптотические формулы для нерезонансных собственных значений оператора
типа Паули. Вестник Педагогического университета, Серия физико-математических
наук, Баку,2013, № 2, səh. 7-11

Books

1. Ümumiləşmiş funksiyalar (Metodik vəsait). Aərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin
nəşriyyatı,Bakı,1998, 37 səh.
2. Riyaziyyatın ibtidai kursunda məsələ həlli – I hissə (dərs vəsaiti),Təfəkkür nəşriyyat-
poliqrafiya mərkəzi,Bakı,2004,142 səh.
3. Riyaziyyatın ibtidai kursunda məsələ həlli – II hissə (dərs vəsaiti), Təfəkkür nəşriyyat-
poliqrafiya mərkəzi,Bakı,2004,162 səh.
4. Riyazi analiz (dərs vəsaiti), BDU-nun nəşriyyatı, Bakı, 2011, 494 səh.
5. On a spectrum of Pauli operator with periodic coefficients, LAMBERT Academic
Publishing, Saarbrucken 2015, p. 67
6. Riyazi analiz (dərs vəsaiti, yenidən işlənilmiş), «Nurlar» nəşriyyat-poliqrafiya mərkəzi,
Bakı, 2016, 480 səh.
7. Diferensial operatorlarin spektral nəzəriyyəsinə giriş (dərs vəsaiti), «Nurlar» nəşriyyat-
polqrafiya mərkəzi, Bakı, 2017, 189 səh.