XƏBƏRLƏR

“XARİCİ DİLLƏRİN TƏDRİSİNİN AKTUAL PROBLEMLƏRİ” mövzusunda onlayn konfrans keçiriləcək

17 dekabr, 2021

23 dekabr 2021-ci il tarixində Azərbaycan Dillər Universitetində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin 60 illik yubileyinə həsr olunmuş   “XARİCİ DİLLƏRİN TƏDRİSİNİN AKTUAL PROBLEMLƏRİ”   

mövzusunda  Respublika elmi-praktik onlayn konfrans keçiriləcəkdir.

Konfrans aşağıdakı mövzuları əhatə edəcəkdir:

1. Böyük zəfərə gedən yol: Prezident İlham Əliyevin uğurlu xarici siyasəti                      

2. Xarici dillərin tədrisinin pedaqoji aspektləri

3. Xarici dillərin tədrisinin psixoloji aspektləri

4. Xarici dillərin tədrisinin linqvistik problemləri     

5. Xarici dillərin onlayn tədrisinin aktual problemləri                                    

Sizi bu konfransda iştiraka dəvət edirik.

 
Konfransın açılış linki:
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin 60 illik yubileyinə həsr olunmuş “Xarici dillərin tədrisinin aktual problemləri” mövzusunda respublika elmi-praktik onlayn konfrans
 
Microsoft Teams meeting
Join on your computer or mobile app
Click here to join the meeting<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWJkOGUzNmQtYWNlYi00OWQ2LWJhMWQtNGIxN2I3OTNjMzNk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226dfc7df9-ebdf-4187-af34-7673207a8163%22%2c%22Oid%22%3a%22601a1fde-6e90-4b4a-a212-4326312dd0fa%22%7d
 
Bölmələr üzrə daxil olmaq üçün link:
 
Böyük zəfərə gedən yol: Prezident İlham Əliyevin uğurlu xarici siyasəti
Microsoft Teams meeting
Join on your computer or mobile app
Click here to join the meeting<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGUyZTcyMDUtZDI0OC00YmVmLWFlMzUtNjJlMDM1ZTU3NTA3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226dfc7df9-ebdf-4187-af34-7673207a8163%22%2c%22Oid%22%3a%22601a1fde-6e90-4b4a-a212-4326312dd0fa%22%7d>
 
Xarici dillərin tədrisinin pedaqoji aspektləri
Microsoft Teams meeting
Join on your computer or mobile app
Click here to join the meeting<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGFlMDUwZWItMWVkNi00ZWI4LWIyZjktY2ZkNWY5MTcxMmYz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226dfc7df9-ebdf-4187-af34-7673207a8163%22%2c%22Oid%22%3a%22601a1fde-6e90-4b4a-a212-4326312dd0fa%22%7d>
 
Xarici dillərin tədrisinin psixoloji aspektləri
Microsoft Teams meeting
Join on your computer or mobile app
Click here to join the meeting<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTRhNjRiODEtNzMyZS00YjUxLWEwYzktODBmMjhiZWUwMDMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226dfc7df9-ebdf-4187-af34-7673207a8163%22%2c%22Oid%22%3a%22601a1fde-6e90-4b4a-a212-4326312dd0fa%22%7d>
 
Xarici dillərin tədrisinin linqvistik problemləri
Microsoft Teams meeting
Join on your computer or mobile app
Click here to join the meeting<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmY3OTk1MzMtMmRlMC00YmFmLWI2Y2ItNzllM2Q4MTRlOGE1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226dfc7df9-ebdf-4187-af34-7673207a8163%22%2c%22Oid%22%3a%22601a1fde-6e90-4b4a-a212-4326312dd0fa%22%7d>
 
Xarici dillərin onlayn tədrisinin aktual problemləri
Microsoft Teams meeting
Join on your computer or mobile app
Click here to join the meeting<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjA4YzQ4YjgtMzI3Mi00OTdjLTg5YTktYTIyNDcyNmEyYmVi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226dfc7df9-ebdf-4187-af34-7673207a8163%22%2c%22Oid%22%3a%22601a1fde-6e90-4b4a-a212-4326312dd0fa%22%7d>