XƏBƏRLƏR

Ukrayna və Azərbaycan arasında əməkdaşlığın 30 illiyi ilə bağlı konfrans keçiriləcək

31 mart, 2022

 

 

   MATERİALA OLAN TƏLƏBLƏR

Mətnin formatı: Microsoft Word (*.doc, *.docx)
Səhifənin formatı: А4 (210x297 мм);
Oriyentasiya: kitab;
Sahələr (yuxarı, aşağı, sol, sağ): 2 см;
Çap: Times New Roman, ölçü (keql) – 12;
Sətirarası interval: 1,5;
Paraqraf abzası: 1.25
Məqalənin həcmi: 3-6 səh.
Mətnin orijinallığı: ən azı 70 %

                                                         

MƏQALƏNİN TƏRTİBATI


ü Məqalənin adı (böyük hərflərlə, qalın şriftlə, ortada);
Bir sətir aralı:
ü Müəllifin s.a.a (tam) (kiçik hərflər, qalın şriftlə, ortada);
ü Elmi dərəcə, elmi ad, vəzifə (kiçik hərflər, ortada);
ü İş (təhsil) yeri (kiçik hərflər, ortada);
ü Email (kiçik hərflər, ortada);
ü Orcid id kodu (kiçik hərflər, ortada);
Bir sətir aralı:
ü Abstract (ingilis dilində, min.150 söz);
ü Key words (6-7 söz);
Bir sətir aralı:
ü Məqalənin əsas mətni bir sətirdən sonra verilir;
ü Ədəbiyyat siyahısı: məqalənin sonunda “Ədəbiyyat" adı ilə verilir və əlifba sırası ilə tərtib edilir. Mətndə ədəbiyyata istinadlar aşağıdakı qaydada göstərilir: (Cavid, 2005: s. 98).


MƏQALƏNİN TƏRTİB FORMASI
(nümunə):


MƏQALƏNİN ADI
Səmədova Nərgiz Paşa qızı
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan
[email protected]
Orcid id: 0000-0002-1783-7316

 

Abstract: text, text, text, text, text;
Key words: text, text, text, text, text.
Məqalənin mətni. Məqalənin mətni (Rəhimli, 2009: s.29). Məqalənin mətni (Gözütok, 2011: s.49). Məqalənin mətni. Məqalənin mətni. Məqalənin mətni. Məqalənin mətni. (Cavid, 2005: s.123).

                                                                               

Ədəbiyyat

  1. Cavid, H. (2005). Seçilmiş əsərləri: 5 cilddə. III c. – Bakı: Lider nəşriyyatı. – 304 s.
  2. Rəhimli, T. (2009). Ədəbiyyat və tənqidin yaradıcılıq problemləri. – Bakı: Avropa. – 252 s.
  3. Gözütok, T. (2011). Eşkiyalık ve Çakırcalı Mehmet Efenin türk edebiyyatına iz düşümü // Türkbilig. № 21. – S. 49-72.

                                                            

İŞTİRAK ŞƏRTLƏRİ


Ərizə, Məqalənizi bir məktubda aşağıdakı elektron ünvana göndərin: [email protected]
Ərizə və məqalənin tərtibi (nümunə):
1) Səmədova Nərgiz, ərizə, KONF (Konfransın adı)
2) Səmədova Nərgiz, məqalə, KONF (Konfransın adı)


Məqaləniz qəbul olunduqda siz konfransın vatsap qrupuna salınacaqsınız və ödəniş haqqında məlumat alacaqsınız. Ödəniş yalnız məqalənin elmi heyət tərəfindən çapa qəbul edilməsindən sonra həyata keçirilir.

Məqalə tək müəllifli olduqda jurnalın pdf və ya çap variantı: 50 AZN;

Məqalə müəlliflərin sayı iki nəfər olduqda jurnalın pdf və ya çap variantı: 80 AZN;

Məqalə müəlliflərin sayı üç nəfər olduqda jurnalın pdf və ya çap variantı: 100 AZN.

 

Məbləğə daxildir: jurnalın, konfrans proqramının və sertifikatların pdf variantının saytda yerləşdirilməsi,  (elger-etm.com),  academia.edu və google scholar saytlarına qoyulması.

Tələb edildiyi təqdirdə, jurnalın çap variantının xarici ölkədən müəlliflərə çatdırılması (15 AZN), məqalənin çapa qəbul edildiyinə dair arayışın verilməsi (5 AZN) ödənişli olaraq həyata keçirilir.

 

MÜRACİƏT ƏRİZƏSİ

Konfransın adı:

 

Müəllif / müəlliflərin s.a.a (tam):

  

İş yeri və status (elmi dərəcə, elmi ad, vəzifə; doktorant, aspirant, magistrant, tələbə):

 

 

Əlaqə telefonu (whatsap):

  

E-mail:

  

Məqalənin adı:

 

Bölmənin adı:

 

Nəşriyyatda çap olunmuş jurnal tələbi:

istəyirəm / istəmirəm  (birini seçin)

Çap olunmuş jurnal tələb etdikdə ünvan (indeks mütləq göstərilməlidir)

Haraya:

Kimə:

Telefon:

 

© İnternational Scientific Center «ELGER»

 

DOWNLOAD