XƏBƏRLƏR

Mənsurə Ağayevanın dissertasiya işinin seminar müzakirəsi keçiriləcək

21 fevral, 2022

11 mart 2022-ci il tarixində saat 12:00-da Heydər Əliyev muzey-lektoriyasında ADU-nun nəzdində fəaliyyət göstərən Elmi Seminarının iclasında filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün Bakı Dövlət Universitetinin Dünya ədəbiyyatı kafedrasının dissertantı  Mənsurə Tiflis qızı Ağayevanın 5718.01 – Dünya ədəbiyyatı ( ABŞ ədəbiyyatı) və 5716.01 – Azərbaycan ədəbiyyatı ixtisaslarında “U.Folkner və Azərbaycan ədəbiyyatı” mövzusunda təqdim etdiyi dissertasiya işinin seminar müzakirəsi keçiriləcəkdir.

5718.01 – Dünya ədəbiyyatı ixtisası üzrə

Elmi Seminar 

http://https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjU1M2VkNDQtYTkwZC00YTI2LTg1ZWEtZjZhMDQwMzVmMTQz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226dfc7df9-ebdf-4187-af34-7673207a8163%22%2c%22Oid%22%3a%22601a1fde-6e90-4b4a-a212-4326312dd0fa%22%7d