XƏBƏRLƏR

Səadət Əliyevanın dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcək

03 may, 2021

31 may 2021-ci il tarixində saat 12:00-da Heydər Əliyev muzey-lektoriyasında ADU-nun nəzdində fəaliyyət göstərən ED 2.12 Dissertasiya Şurasının iclasında filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün Azərbaycan Universitetinin Azərbaycan filologiyası və jurnalistika kafedrasının dissertantı Səadət Namiq qızı Əliyevanın 5718.01 – Dünya ədəbiyyatı (ingilis ədəbiyyatı) ixtisasında “Britaniya uşaq ədəbiyyatının inkişaf istiqamətləri” mövzusunda təqdim etdiyi dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcəkdir.

ED 2.12 Dissertasiya Şurası

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmYwOTgzYzEtMjQzMS00NmJkLTk0NzYtMzI4NmQ4NzFjMWQ1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226dfc7df9-ebdf-4187-af34-7673207a8163%22%2c%22Oid%22%3a%22601a1fde-6e90-4b4a-a212-4326312dd0fa%22%7d