ELMİ-TƏDQİQAT

Şəhla Bədir qızı Nağıyeva

Şəhla Bədir qızı Nağıyeva                                                           24 iyun 2021-ci il saat 11.00

Elmlər doktoru 

"Poetik tərcümədə obrazlar sisteminin verilməsi üsulları (Azərbaycan və ingilis poeziyasının qarşılıqlı tərcüməsində adekvatlığın saxlanması)"

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmU0MDAwODQtYmI0ZC00ZDRjLTgzYjYtNzhkZTI2NjM4OTE3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226dfc7df9-ebdf-4187-af34-7673207a8163%22%2c%22Oid%22%3a%22601a1fde-6e90-4b4a-a212-4326312dd0fa%22%7d