QARABAĞ HƏQİQƏTLƏRİ

ADU-nun rektoru Kamal Abdulla Serbiya Prezidentinə erməni təxribatları haqqında məktub ünvanlayıb

Azərbaycan Dillər Universitetinin rektoru, akademik, Xalq yazıçısı Kamal Abdulla Serbiya Prezidenti Aleksandr Vuçiçə ermənilərin ölkəmizə qarşı olan təcavüzü, dinc insanların qətlə yetirilməsi, düşmən tərəfin davamlı olaraq həyata keçirdiyi hərbi təxribatları haqqında məktub ünvanlayıb. Həmin məktubu orijinalda və ingilis dilində təqdim edirik. 

 

Његовој екселенцији,

господину Александру Вучићу

председнику Републике Србије

Ваша екселенцијо,

Пре свега желим да Вам изразим дубоку захвалност и најтоплије поздраве.

Била нам је част да поздравимо Вашу екселенцију на Азербејџанском Универзитету за језике током Ваше званичне посете Републици Азербејџан у периоду од 21. до 22. маја 2018. Тада смо такође били поносни на то што смо отворили Центар за српски језик и културу и доделили Вам почасни докторат на нашем Универзитету.

Од тада успешно сарађујемо са Универзитетом у Београду и стекли смо разна достигнућа и реализовали неколико заједничких пројеката.

Као што је већ добро познато, азербејџански и српски народ повезани су истим историјским и културним везама. Наше земље се и данас суочавају и пате од сличног проблема као што су сепаратизам и међународна неправда.

Сходно томе, желео бих да Вас обавестим да су оружане снаге Јерменије, које отворено крше режим прекида ватре, 27. септембра 2020. године започеле још једну агресију над Азербејџаном, интензивним гранатирањем положаја оружаних снага Азербејџана дуж линије фронта, користећи оружје великог калибра, минобацаче и артиљерију. Као резултат ове агресије, цивили и војници су убијени и рањени, нанета је велика штета многим домовима и цивилној инфраструктури.

Да би спречиле још једну војну агресију Јерменије и обезбедиле сигурност густо насељених цивилних стамбених подручја, оружане снаге Републике Азербејџан започеле су контраофанзивне мере у оквиру права на самоодбрану и у потпуној сагласности са Међународним хуманитарним правом.

Данас, Јерменија испланирано циља цивилно становништво и инфраструктуру Азербејџана кршећи основне норме и принципе Међународног права, укључујући Међународно хуманитарно право, као и релевантне међународне обавезе Јерменије. До сада је, као резултат јерменских артиљеријских и ракетних напада, убијен 40 азербејџански цивил, 177 повређена, уништено више од 500 стамбених зграда и цивилних објеката.

Последњи ракетни напади са територије Јерменије, који су трајали у периоду од 6. до 12. октобра, на други по величини азербејџански град Ганђа, индустријски град Мингачевир, као и на области Хизи и Апшерон у Азербејџану, нафтовод Баку-Тбилиси-Џејхан, као и на циљана густо насељена подручја и критична места инфраструктуре су провокације осмишљене са циљем да прошире зону непријатељстава и уведу трећу страну у сукоб. Постоје чврсте чињенице о јерменском гранатирању азербејџанских цивила и инфраструктуре са територије Јерменије, односно из градова Горус, Сисијан, Варденис, Џермук и Берд.

Данас, јерменско руководство, како би прикрило своје агресивне намере и злочине против Републике Азербејџан и његовог народа, износећи неутемељене наводе, настоји да прикаже тренутну ситуацију као покушај Републике Аербејџан да ослободи окупиране територије од окупације и сам догађај представи као муслиманско-хришћански сукоб. С тим у вези, желео бих посебно да нагласим да је Азербејџан вековима био познат као мултикултурална држава у којој људи различитих националности и религија живе заједно у миру. Данас, Азербејџан користи своје право да добије свој суверенитет и територијални интегритет и зато спроводи војне операције за ослобађање својих земаља од окупације и овде створеног терористичког режима.

Агресија Јерменије над Азербејџаном је очигледно кршење основних норми и принципа Међународног права, Међународног хуманитарног права, укључујући Женевске конвенције из 1949. и њихове Допунске протоколе, као и резолуције 822, 853, 874, 884 Савета безбедности Уједињених нација из 1993. године захтевајући тренутно и безусловно повлачење оружаних снага Јерменије са окупираних територија Републике Азербејџан.

Свесни чињенице да илегално присуство оружаних снага Јерменије у окупираном Нагорно-Карабаху и околним регионима Азербејџана, представља озбиљну претњу регионалном миру и безбедности и демонстрира принципијелан став заснован на нормама и принципима Међународног права. Поводом агресије Јерменије над Азербејџаном и његових илегалних активности, међународна заједница треба најоштрије осудити јерменску политику агресије и провокативне активности над Азербејџаном и приморати Јерменију да се придржава Међународног права, укључујући своје обавезе према Међународном хуманитарном праву.

Желели бисмо да Вас замолимо да осудите јерменску агресију над Азербејџаном и његовим народом и подстакнете руководство Јерменије да се повинује нормама и принципима Међународног права, укључујући своје обавезе према Међународном хуманитарном праву, и спроводи захтеве резолуција Савета безбедности Уједињених нација за тренутно, потпуно и безусловно повлачење са окупираних територија Републике Азербејџан.

Ваша екселенцијо,

Користећи ову прилику, желео бих да Вам још једном изразим дубоку захвалност и пожелим успех у вашим будућим активностима.

С поштовањем,

Ректор

академик Камал Абдулајев

Директор Центра за српски језик и културу                           

 др Лала Маџидова

* * * 

President of the Republic of Serbia

H.E. Mr. Aleksandar Vuchich

Your Excellency,

First of all I would like to express my deep gratitude and warmest greetings to You.

It was our privilege to welcome Your Excellency at the Azerbaijan University of Languages during Your official visit to the Republic of Azerbaijan on May 21-22, 2018. That time we also were proud to open Center of Serbian Language and Culture and award you an honorary doctorate in our University. 

Since then we are successfully collaborating with the Belgrade University and gained various achievements and implemented several joint projects.

As it is well known, Azerbaijani and Serbian people are connected with the same historical and cultural ties and our countries today are facing and suffering from the similar problem as separatism and international injustice.

Consequently, I would like to inform you that on September 27, 2020 the armed forces of Armenia blatantly violating the ceasefire regime have launched another aggression against Azerbaijan, by intensively shelling the positions of the armed forces of Azerbaijan along the frontline by using the large-caliber weapons, mortar launchers and artillery. As a result of this aggression civilians and military servicemen have been killed and wounded, extensive damage has been inflicted on many homes and civilian infrastructure.

In order to prevent Armenia’s another military aggression and provide the security of densely populated civilian residential areas the Armed Forces of the Republic of Azerbaijan started undertake counter-offensive measures within the right of self-defense and in full compliance with the international humanitarian law.

Today Armenia is deliberately targeting the civilian population and infrastructure of Azerbaijan in violation of fundamental norms and principles of international law, including international humanitarian law, as well as Armenia’s relevant international obligations. So far, as a result of Armenia’s artillery and missile attacks, more than 40 Azerbaijani civilians were killed, 177 injured, hundreds of residential buildings and civilian objects destroyed. 

The last missile attacks on October 6-12, on Azerbaijan’s second-biggest city Ganja, industrial city of Mingachevir, as well as the Khizi and Absheron regions of Azerbaijan, Baku-Tbilisi-Ceyhan pipeline, as well as targeting densely populated areas and critical infrastructure from the territory of Armenia is an intentional provocation designed to enlarge the zone of hostilities and bring the third countries into the conflict. There are solid facts on Armenia’s shelling the Azerbaijani civilians and infrastructure from Armenia’s own territory, namely from Gorus, Sisian, Vardenis, Jermuk, and Berd towns of Armenia.

Today, in order to cover up its aggressive intentions and crimes against Azerbaijan and its people, the Armenian leadership is trying to portray the attempts of Azerbaijan for liberating its occupied territories from occupation as a Muslim-Christian conflict by making baseless allegations. In this regard, I would like to especially emphasize that for centuries Azerbaijan has been known as a multicultural state where people of different nationalities and religions live together in peace. Today, Azerbaijan uses its right to obtain its sovereignty and territorial integrity and that’s why conducts military operations to liberate its lands from occupation and terrorist regime created here.

At the same time under the guise of humanitarian aid, weapons are transported by means of civil aviation to Armenia by its aircrafts. For this purpose, planes registered under the Armenian government and pretext of official visits to foreign countries are used. Such arms smuggling is also carried out by the Armenian Ministry of Emergency Situations under the guise of bringing humanitarian aid to Armenia. In particular, missile systems and other weapons are transported.

According to Article 4 of the Convention on International Civil Aviation done at Chicago in 1944, each contracting State agrees not to use civil aviation for any purpose inconsistent with the aims of the Convention. Article 44 of the Convention indicates the insuring of the safe and orderly growth of international civil aviation throughout the world and encouraging the operation of aircraft for peaceful purposes as one of the main aims of the International Civil Aviation Organization (ICAO).

The aggression by Armenia against Azerbaijan is a blatant violation of fundamental norms and principles of international law, the international humanitarian law, including the Geneva Conventions of 1949 and their Additional Protocols, as well as the United Nations Security Council resolutions 822, 853, 874, 884 of 1993 demanding the immediate and unconditional withdrawal of the armed forces of Armenia from the occupied territories of Azerbaijan.

Being well aware of the fact that the illegal presence of the armed forces of Armenia in the occupied Nagorno-Karabakh and surrounding regions of Azerbaijan is a serious threat to regional peace and security and demonstrating the principled position based on the norms and principles of international law on the aggression of Armenia against Azerbaijan and its illegal activities, the international community should strongly condemn Armenia’s policy of aggression and provocative activities against Azerbaijan and force Armenia to comply with the international law, including its commitments under the international humanitarian law.

We would like to ask you to condemn the Armenian aggression against Azerbaijan and its people and urge Armenia’s leadership to obey norms and principles of international law, including its obligations under the international humanitarian law, and implement the demands of the UN Security Council resolutions for immediate, complete and unconditional withdrawal from the occupied territories of Azerbaijan. 

Your Excellency,

Using this opportunity, I would like once again to express to you my deep gratitude and wish you successes in your feature activities.

Respectfully,

Rector                                                                                               

academician Kamal Abdullayev

Director of the Center of Serbian Language and Culture                  

dos. Lala Majidova