Koqnitivlik və diskurs probleminə müasir baxış

Fil.e.d., prof. Fikrət Cahangirov [email protected] Açar sözlər: koqnitiv, diskurs, konsept, mətn, antropologiya Keywords: cognitive, discourse, concept, text, anthropology Ключевые слова: когнитив, дискурс, концепт, текст, антропология Koqnitivlik elmi biliklərin...

Dilbər Zeynalova – “Bədii ədəbiyyatda yaddaş və onun funksiyası”

Bədii ədəbiyyatda yaddaş və onun funksiyası (nəzəri ekskurs) Dilbər Zeynalova Azərbaycan Dillər Universiteti, R.Behbudov,69, Bakı, Azərbaycan e-mail: [email protected] Xülasə. Yaddaş nəzəriyyəsi haqqında humanitar düşüncədə-fəlsəfədə, psixologiyada və ədəbiyyatşünaslıqda müxtəlif konsepsiyalar...

JOZEF ARTUR DE QOBİNO VƏ ONUN «ŞAMAXI RƏQQASƏSİ» ƏSƏRİ

  Əsgər ZEYNALOV, filologiya elmləri doktoru, professor     AXTARIŞLAR, TAPINTILAR JOZEF ARTUR DE QOBİNO VƏ ONUN «ŞAMAXI RƏQQASƏSİ» ƏSƏRİ Artıq üçüncü ildir ki, Azərbaycanın fransız dili müəllimlər assosiasiyasının xətti və...

Azerbaijan culture in traditional and multicultural harmonies

Published by Belgrad University of Serbia ISBN 987-86-6153-591-8 Hagverdiyeva Nigar Mammad Azerbaijan University of Languages         Azerbaijan culture in traditional and multicultural harmonies Açar sözlər: multikultural, mədəniyyət, intellektual inkişaf Key words:...

The Scopes of Word Semantics

International  Journal  of  English  Linguistics;  Vol.  5,  No.  6; 2015 ISSN 1923-869X E-ISSN 1923-8703 Published by Canadian Center of Science and Education     The Scopes of Word Semantics Alishova...