XƏBƏRLƏR

“Xarici dildə reseptiv nitq fəaliyyəti növlərinin ünsiyyət prosesində rolu” adlı dərs vəsaiti işıq üzü görüb

09 sentyabr, 2021

Azərbaycan Dillər Universitetinin əməkdaşı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Yaşar Nuriyevin “Xarici dildə reseptiv nitq fəaliyyəti növlərinin ünsiyyət prosesində rolu” adlı dərs vəsaiti işıq üzü görüb.  Kitabın elmi redaktoru pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru Əmralı Şirəliyevdir. Dərs vəsaitinin rəyçiləri pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, əməkdar müəllim Bilal Həsənli, psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Ceyhun Alıyev, pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim Jalə Mehrəliyevadır.

Kitab iki fəsildən ibarətdir. Birinci fəsildə ünsiyyət anlayışının kommunikasiyası ilə fərqi və oxşar xüsusiyyətləri, kommunikativliyin təmin olunmasında  ünsiyyət tərəflərinin rolu, eləcə də qarşılıqlı fəaliyyətin forması kimi pedaqoji ünsiyyət ilə bağlı məsələlər araşdırılır, tədqiqatçıların fikir və mülahizələri müəllif müdaxiləsi ilə şərh edilir.

İkinci fəsildə eşidib-anlamanın xüsusiyyətləri, növləri, eşidib-anlama ilə dinləmə arasında fərqlər, ünsiyyət situasiyalarında nitqin qavranılması prosesində istifadə olunan modellərin rolu və xüsusiyyətləri araşdırılır. Həmçinin, reseptiv nitq fəaliyyətinin növü kimi oxunan texniki və məzmun tərəflərinin ünsiyyət prosesindəki rolu müəyyən edilir, oxu prosesində mətnin qavranılması və başa düşülməsinə xidmət edən modellərin xüsusiyyətlərindən bəhs edilir.

Dərs vəsaitindən bakalavr və magistrantlar, dissertant  və doktorantlar, habelə xarici dillərin tədrisi məsələləri ilə məşğul olan mütəxəssislər istifadə edə bilərlər. Kitab “Mütərcim” nəşriyyatında çap olunub.