Fəlsəfə və ictimai elmlər kafedrası

1529

“Sosial elmlər” kafedrası 3 kafedranın (Fəlsəfə, Azərbaycan tarixi və İqtisadiyyat) birləşməsi nəticəsində yaranmışdır. Həmin kafedralar universitetin yarandığı gündən fəaliyyət göstərirdilər. 1989-cu ildə “Fəlsəfə” və “İqtisadiyyat” kafedraları birləşdi, 2012-ci ildə isə “Azərbaycan tarixi” kafedrası o zamankı “Fəlsəfə” kafedrasına birləşərək “Azərbaycan tarixi, fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər” kafedrası kimi fəaliyyətini davam etdirdi. Kafedranın yarandığı və fəaliyyət göstərdiyi müddətdə prof. Camal Mustafayev, prof. Gülnaz Abdullazadə, prof. Sabir Daşdəmirov, prof. Məhəmməd Teymurlu kafedra müdiri vəzifəsində çalışmışlar. 2017-ci ilin sentyabr ayından kafedranın adı “Fəlsəfə və ictimai elmlər” kimi təsdiq edilmişdir. Kafedra müdiri fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Ədalət Abdiyevadır.

Fəlsəfə və ictimai elmlər kafedrasının əsas məqsədi tələbələrin ümumi dünyagörüşünü genişləndirməklə yanaşı, onlara bəşəri və milli dəyərlərə, ölkənin tarixinə, iqtisadiyyatına, mədəniyyətinə, daxili və xarici siyasətinə, qanunlarına hörmətlə yanaşmağı və bu sahələrdə dərin bilikləri əldə etməklə onların  həmin sahələrdə  araşdırma aparmasına yardımçı olmaqdan ibarətdir.

Fəlsəfə və ictimai elmlər kafedrası 2007-ci ildə Azərbaycan Dillər Universitetində ilk olaraq kredit sisteminə qoşulmuşdur. Baxmayaraq ki, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Boloniya Bəyannaməsinə 2005-ci ildə Norveçin Bergen şəhərində təşkil olunmuş konfransda imza atmışdır, prosesin  müddəaları ilə kafedra əməkdaşlarımız  tanış olmuş və  fəaliyyətlərini bu istiqamətdə qura bilmişlər.  Bundan əlavə kafedranın təsdiq olunmuş iclaslar planına əsasən hər ayın sonuncu şənbə günü iclas keçirilir. Bu iclaslarda kafedranın illik planında əks olunmuş məsələlər müzakirə olunur.

Kafedra əməkdaşları  dərslik, dərs vəsaiti, fənn proqramları, metodik işləmə istiqamətlərində də böyük işlər görürlər. Kafedranın fəaliyyət göstərdiyi müddət ərzində 10 dərslik və dərs vəsaiti, ümumilikdə 20 proqram yenilənərək dərc edilmişdir.

Bundan başqa kafedra əməkdaşları xaricdə və ölkəmizdə çıxan müxtəlif jurnallarda  məqalələr dərc etdirirlər. Kafedra əməkdaşları son illərdə dünyanın bir neçə ölkələrində Beynəlxalq Konfrans və simpoziumlarda  məqalə və tezislərlə çıxış etmişlər.

Bakalavr və magistr pilləsində tədris olunan fənlər:

Bakalavr səviyyəsində: Fəlsəfə, Politologiya, Qərb fəlsəfəsi, AR Konstitusiyası, İqtisadiyyatın əsasları, Dünya iqtisadiyyatı, İxtisas ölkəsinin iqtisadiyyatı, Məntiq, Mədəniyyətşünaslıq, Multikulturalizmə giriş.

Magistratura səviyyəsində: Azərbaycan multikulturalizmi.

  

Kafedraya aid nəşrlər:

Ədalət Abdiyeva

*2011,  Bakı Humanitar Forumunda məruzəçi kimi iştirak edib.

* 2012, Bakı Humanitar Forumunda məruzəçi kimi iştirak edib.

* 2013, Bakı Humanitar Forumunda məruzəçi kimi iştirak edib.

* 2014, Bakı Humanitar Forumunda məruzəçi kimi iştirak edib.

* 2014, “Təhsildə gender problemləri” Ulu ğndər H.Əliyevin xatirəsinə həsr edilmiş Beynəlxalq Elmi Konfrans

* 2014, “XXI  əsr mədəni paradiqması multimədəni aspektdə” adlı Respublika elmi-praktik konfrans

* 2014, Qloballaşan dünya və Azərbaycan: Dəyişən dövrün dəyişən gender rolları” adlı Respublika elmi-praktik konfrans

* 2015, Qavqaz tarixinin aktual məsələləri adlı Beynəlxalq konfrans

* 2015, Dil və mədəniyyət, Beynəlxalq konfrans

* 2016, Bakı, AMEA Rəyasət Heyəti. Qafqazşünasların I Beynəlxalq Forumu.

* 2017,История и Религия,  Beynəlxalq Elmi  konfrans , Belarus  Dövlət  Universiteti

* 2018, Ərzurum,  Beynəlxalq  elmi konfrans.

 * 2018, Международный  круглый стол  –  «Ценности евразийской культуры: духовность, традиции, экономические приоритеты сотрудничества», Белорусский национальный технический университет,  Минск

 • Fəlsəfə fənninin proqramı, 2006
 • Məntiq fənnindən proqram, 2005
 • Mədəniyyətşünaslıq fənnindən proqram, 2008
 • Məntiqdən fənnindən proqram, 2009
 • Dilin fəlsəfi əsasları fəninndən proqram, 2010
 • Qərb fəlsəfəsi fənninin proqramı, 2010

          2018, Ərzurum,  Beynəlxalq  elmi konfrans.

* 2018, Bakı, AMEA-nin Qafqazşünaslıq İnstitutu. Beynəlxalq  elmi konfrans.

* 2016, Bakı, AMEA Rəyasət Heyəti. Qafqazşünasların I Beynəlxalq Forumu.

* 2016, Sumqayıt, İqtisadiyyatın davamlı inkişafı problemləri, perspektivlər. Beynəlxalq konfrans.

* 2010, Bakı, Qlobal maliyyə böhranı şəraitində innnovasiyaların rolu. Azərbaycan Dövlət  İqtisad Universitetinin Türkiyə Sakarya Universiteti. Türk Dünya Araşdırma­ları Vəqfi. “Qlobal maliyyə böhranı” İqtisadi Təhlükəsizliyin Azərbaycan mo­de­li və dünya təcrübəsi” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları.

* 2010, Дербенд, Модели выбора инновационного проекта. Модернизация системы на пере­реч­но образования. Вторая международная научно практическая кон­фе­рен­ция.

* 2009, Bakı, Türkdilli ölkələrdə innovasiya menecmentinin müasir vəziyyərinin təhlili. VIII türk dünyası iqtisadiyyat , elm və mədəniyyət formunun “İpək yolu XII əsrdə” mövzusunda beynəlxalq konfransın materialları.

* 2009, Qırğızıstan,Transport sisteminin və informasiya kommunikasiya texnologiyalarının iqtisa­diyyyatının Qeyri-neft sektoruna təsiri. “Türk dünyasının qloballaşması haq­qın­­da” VII elmi-praktiki konfrans.

* 20008, Bakı, Azərbaycan Respublikasında  Milli innovasiya fəaliyyətinin formalaşmasının  bəzi problemləri. AMEA Fəlsəfə Və Siyasi –Hüquqi Tədqiqatlar Institutunda Təşkil Olunan “Elmi Nailiyyətlərimiz Bu Gün” Elmi-Praktiki Konfransın Materialları.

 

* 2018, Bakı, Ş. Abdullayeva Almaniya Federativ Respublikasının iqtisadiyyatının proqramı.

* 2017, Kanada, Devaluation as Reason for Economikal Growth or Criziss. 205. Internatsional Jornal of Economics and Finanse.

* 2017, Dubay, Инновационные аспекты организации бизнес-процессов в нефтегазодобывывающей промышленности. IV International Scientific and Practical Conference Topical Problems of Modern Science and Possible Solutions

September 30, UAE on the topic.

* 2016, Bakı, İqtisadi inkişafa və ya böhrana səbəb ola biləcək, devalvasiya”. Əmək və Sosial Problemlər. Elmi əsərlər toplusu N-1(17) Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 93 illik yubileyinə həsr olunur.

* 2017, Bakı, Ş. Abdullayeva ABŞ iqtisadiyyatı proqramı.

* 2015, Ukrayna, Osobennosti formirovaniya i realizatsii regionalnoy innovatcionnoy strateqii  v Azerbaydjane. (Features of formation and implementation of regional  innovation strategies in Azerbaydjan). Ekonomika APK Ukraina.

* 2013, Bakı, İntellektual mülkiyyətin idarə edilməsində innovasiyaların rolu. “Əmək və sosial problemlər, 2013 №1(12).

* 2014, Bakı, Azərbaycanda regional innovasiya strategiyasının formalaşması problemləri. AMEA-nın xəbərləri iqtisadiyyat seriyası.

* 2011, Bakı, “İqtisadiyyatın qloballaşma şəraitində innovasiyaların rolu”. 9.Uluslararası Türk Dünyası Sosial Bilimlər Konqresi. 2 cild.

* 2013, Bakı, Анализ и особенности современного состояния инновационного предпринимательства в Азербайдждане. AMEA Xəbərləri İqtisadiyyat seriyası”, №1-2013.

* 2012, Bakı, İnnovasiya yönümlü iqtisadi inkişafın nəzəri və metodoloji məsələləri. AR Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Aqrar Elmi Mərkəzi, “Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İnstitutunun Elmi Xəbərləri”,

№2.

* 2012, Bakı, Azərbaycanda səhiyyə sahəsində innovasiyaların tətbiqinin xüsusiyyətləri və idarə edilməsinin səmərəliləşdirilməsi. “AMEA Xəbərləri İqtisadiyyat seriyası” №3.

* 2012, Bakı, Müasir şəraitdə innovasiya sisteminin formalaşması və inkişaf problemləri. “AMEA Xəbərləri İqtisadiyyat seriyası” №4.

* 2012, Москва, Современные особенности инновационного менежмента”. “Креативная Экономика” Всероссийский ежемесячный научно-практический журнал., №6.

* 2008, Bakı, “Sənayedə innovasiyanın idarə edilməsi məsələləri və beynəlxalq təcrübə”. “Sosial siyasi problemlər” Aazərbaycan Milli Elmlər Akademiyası. Fəlsəfə və siyasi-hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu.

* 2008, Bakı, “Böyük Britaniyanın iqtisadi və beynəlxalq münasibətləri” fənninin proqramı. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Azərbaycan Dillər Universiteti.

* 2008, Bakı, “Avropada iqtisadi münasibətlərin əsasları” fənninin proqramı. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi 04.02.2008-ci il 153 saylı əmri.

* 2007, Bakı, “Azərbaycan Azad iqtisadi zonaların yaradılması və innovasiya sisteminin inkişafı”.Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İqtisadiyyat İnstitutu “Milli İqtisadiyyatın problemləri” (məqalələr toplusu) I buraxılış.

* 2016, ABŞ-in müasir iqtisadiyyatı və onun inkişaf perspektivləri. “Politex”,

Bakı, 286 s.

* 2017, Almaniya Federativ Respublikasının iqtisadiyyatı. “Politex”, Bakı, 214 s.

2011,  Bakı Humanitar Forumunda məruzəçi  kimi iştirak edib.

* 2012, Bakı Humanitar Forumunda iştirak edib.

* 2013, Bakı Humanitar Forumunda iştirak edib.

* 2014, Bakı Humanitar Forumunda iştirak  edib.

* 2014, “Təhsildə gender problemləri” Ulu öndər H.Əliyevin xatirəsinə həsr edilmiş Beynəlxalq Elmi Konfrans

* “XXI  əsr mədəni paradiqması multimədəni aspektdə” adlı Respublika elmi-praktik konfrans

* 2014, Qloballaşan dünya və Azərbaycan: Dəyişən dövrün dəyişən gender rolları” adlı Respublika elmi-praktik konfrans

*  2015, Dil və mədəniyyət, Beynəlxalq konfrans

* 2016, Bakı, AMEA Rəyasət Heyəti. Qafqazşünasların I Beynəlxalq Forumu.

* 2017, История и Религия,  Beynəlxalq Elmi  konfrans , Belarus  Dövlət Universiteti

* 2018, Международный  круглый стол  –  «Ценности евразийской культуры: духовность, традиции, экономические приоритеты сотрудничества», Белорусский национальный технический университет,  Минск

 • Fəlsəfə fənninin proqramı, 2006
 • Məntiq fənnindən proqram, 2005
 • Mədəniyyətşünaslıq fənnindən proqram, 2008
 • Məntiqdən fənnindən proqram, 2009
 • Dilin fəlsəfi əsasları fəninndən proqram, 2010

* Проблема человека в философии,  Баку, 2009

*Azərbaycan müstəqillik dövründə-25,(bakalavr pilləsində təhsil alan tələbələr üçün dərs vəsaiti) ,Bakı  2016

Kəmalə Yusifova

* 2013, Bakı, “Ayı” dağı. 525-ci qəzet.

* 2013, Bakı,  Dağlardan gözəl yalnız dağlar ola bilər (Esse). Xəzər xəbər, №319. s.56-58

* 2013, Bakı, Möcüzəli yaşayış yerləri. Xəzər xəbər, №325. s. 60-62.

* 2015, Bakı, Azərbaycanda devalvasiya: səbəb və nəticə. Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin Elmi xəbərlər, №2. s. 128-134.

* 2015, Bakı,  Əmək bazarına təsir göstərən makroiqtisadi amillər. Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin Elmi xəbərlər, №2. s. 134- 138.

* 2015, Bakı, Milli valyutanın devalvasiya prosesinin ölkənin social-iqtisadi inkişafına təsiri. ADU-nun Elmi xəbərlər, №2. s. 341.

* 2015, Bakı, Menecment. Proqram.

* 2015, Bakı,  Sahə iqtisadiyyatı. Proqram

* 2016, Bakı, Azərbycan iqtisadiyyatı. Proqram.

* 2016, Bakı,  İqtisadiyyatın əsasları. Proqram.

* 2016, Bakı, Fransa iqtisadiyyatı. Proqram.

* 2016, Bakı, Hindistan iqtisadiyyatı. Proqram.

* 2016, Bakı,  Ərəb ölkələrinin iqtisadiyyatı. Proqram.

* 2016, Bakı, Çin iqtisadiyyatı. Proqram.

* 2016, Bakı, Tikinti sektorunda əmək resursları. Qərb Universitetinin Elmi xəbərlər, №2. s. 32.

* 2016, Bakı, Tikinti müəssisələrinin texniki xüsusiyyətləri. Qərb Universitetinin Elmi xəbərlər, №3. s. 25.

* 2016, Bakı,  Minimum əmək haqqının artırılmasının dövlət büdcəsinə gəlirlər və xərclər baxımından təsiri. Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin Elmi xəbərlər, №1. s. 163-168.

* 2016, Bakı, Azərbaycanda mövcud demoqrafik vəziyyət. Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin Elmi xəbərlər, №1. s. 168-174.

* 2016, Bakı,  İnformasiya texnologiyaları və insan inkişafı. Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin Elmi xəbərlər, №2

* 2016, Bakı, Azərbaycan müstəqillik dövründə – 25. s. 379-394

* 2017, Bakı, Ümid qapısı. 525-ci qəzet.

* 2017, Bakı, Yaponiya iqtisadiyyatı. Proqram.

* 2017, Bakı, Qafqaz iqtisadiyyatı. Proqram.

* 2017, Bakı, Argentina iqtisadiyyatı. Proqram.

* 2017, Lənkəran, Yüksək texnologiyalar: iqtisadiyyatın inkişaf amilidir. Lənkəran Dövlət Universitetinin Elmi xəbərlər, №2. s. 53

* 2018, Bakı, Mərkəzi və Şərqi Avropa iqtisadiyyatı, Proqram.

 

 

KİTABLARI


*
2015, Dağlardan gözəl yalnız dağlardır. Bakı, “Politex”, 55 s.

* 2017, Avropada turizm, Bakı, “Politex”, 295 s.

* 2018, Argentina iqtisadiyyatı, Bakı, “İlkin-Ko MMC”,  274 s.

Əlaqə

Tel: (+99412) 441-22-97

SHARE