Xarici dillərin tədrisinin aktual problemləri

496

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Azərbaycan Dillər Universiteti

 

 AZƏRBAYCAN DİLLƏR UNİVERSİTETİNİN YARANMASININ 80 İLLİYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ

“XARİCİ DİLLƏRİN TƏDRİSİNİN AKTUAL PROBLEMLƏRİ”

 

MÖVZUSUNDA

RESPUBLİKA ELMİ-PRAKTİKİ KONFRANSININ

P R O Q R A M I

Paylaş