Kurrikulum inkişafı və təhsil siyasəti Departamenti

1609

Department of Curriculum Development and Education Policy

Tədris şöbəsi 6 iyun 1973-cü ildən SSRİ-nin 50 illiyi аdınа АPХDİ-nin tərkibində yаrаdılmışdır.

????????????????????????????????????

 

2006-cı ildə Tədris şöbəsinin tərkibində qеydiyyаt bölməsi fəаliyyətə bаşlаdı.

2013-cü ildə Kеyfiyyətin təminаtı mərkəzi tədris şöbəsinə birləşdirildi və şöbə Kurrikulum və Kеyfiyyətə Nəzаrət Dеpаrtаmеnti kimi fəаliyyətə bаşlаdı.

2016-cı ildə аpаrılаn struktur dəyişiklikləri nəticəsində dеpаrtаmеntin nəzdində bir nеçə mərkəz yаrаdıldı:

1) Kеyfiyyətin təminаtı və məzunlаrlа iş mərkəzi,

2) Təcrübə, prоfеssiоnаl inkişаf və kаryеrа mərkəzi,

3) Tələbə qəbulu və tələbə qеydiyyаtı mərkəzi,

4) Biliyin qiymətləndirilməsi və mоnitоrinq mərkəzi.

Dеpаrtаmеntin аdı dəyişdirilərək Kurrikulum inkişаfı və təhsil siyаsəti dеpаrtаmеnti аdlаndırıldı.

Kurrikulum inkişаfı və təhsil siyаsəti dеpаrtаmеntinin tərkibinə dахil оlаn mərkəzlərlə birlikdə fəаliyyətinin əsаs istiqаmətləri аşаğıdаkılаrdır:

 1. Dövlət təhsil standartları əsasında universitetin əsas tədris sənədlərinin – tədris planlarının, işçi tədris planlarının və tədris prosesi qrafiklərinin işlənib hazırlanması və bu zaman universitetin bölmələrinin qarşılıqlı əlaqəsinin təmin edilməsi;
 2. Tədris prosesinin idarə olunmasına dair informasiyanın təhlili və ümumi­ləşdirilməsi, rektorluğun müvafiq qərarlarının hazırlanması;
 3. Tədris prosesinin əsaslandırılmış planlaşdırılması və təşkili;
 4. Universitetdə tədrisin bütün formaları üzrə tədris prosesinə və mütəxəssis hazırlığına nəzarət sisteminin informasiya təminatı;
 5. Tədris prosesinə dair normativ-metodik sənədlərin daim təkmilləşdirilməsi;
 6. Tədris məşğələlərinin, imtahan sessiyalarının və Dövlət Attestasiya Komissiyalarının işinin cədvəllərinin planlaşdırılması və tərtibi;
 7. Rektorun tədris prosesinə dair əmr və sərəncamlarının layihələrinin hazırlanması;
 8. Müəllimlər və tələbələrin tədris intizamına riayət etmələrinə nəzarət;
 9. İmtahan sessiyalarının təşkili və gedişinə nəzarət, onların nəticələrinin ümumiləşdirilməsi və təhlili;
 10. ADU-da bakalavriat və magistratura səviyyələrində ixtisas və təhsilalma formasından asılı olmayaraq, tələbələrin nailiyyətlərinin (ÜOMG-nin) qiymətlən­dirilməsini təşkil etmək və həyata keçirmək;
 11. ADU-da fakültə dekanlıqları və kafedralarla əlaqəli şəkildə qiymətləndir­mənin keçirilməsinə və imtahan nəticələrinin yoxlanılmasına nəzarət etmək;
 12. Dövlət Attestasiya Komissiyalarının işlərinə nəzarət, komissiya­ların işinin nəticələrinin sədrlərin hesabatları əsasında ümumiləşdirilməsi və təhlili;
 13. Kafedraların ştatlarının formalaşdırılması üçün hesablamaların və başqa sənədlərin hazırlanması, müəllimlərin və kafedraların tədris planları və tədris yükləri normasına nəzarət, tədris yükünün yerinə yetirilməsinə nəzarət edilməsi;
 14. Seçki müddəti başa çatmış professor-müəllim heyətinin, eləcə də vakant vəzifələri tutmaq üçün müsabiqə elanının hazırlanması, ərizələrin qəbulu;
 15. Kafedraların və fakültələrin tədris və metodiki işin ayrı-ayrı məsələləri üzrə yoxlanılması, rektorluğun planı əsasında nəzarət tədbirlərində iştirak;
 16. Tədris məsələləri üzrə vətəndaşlar və idarələrlə yazışmalar;
 17. Dövlət statistika hesabatı məlumatlarının hazırlanması;
 18. Tədris, istehsalat və pedaqoji təcrübələrin təşkili, onların keçirilməsinə dair təcrübə bazaları ilə müqavilə bağlanması, təcrübələrin gedişinə nəzarət etmək, təcrübələrin keçirilməsinə dair hesabatların qəbul edilməsi;
 19. ADU-da özünütəhlil və özünüqiymətləndirməni həyata keçirmək.

 

Head of the Department of Curriculum and Education Policy

Shafag Ismail Shahmammadova

Tel: (+99412) 440 64 82

Email: shafaqss@mail.ru

Məmməd İsmayılov

 

Təcrübə, professional inkişaf və karyera mərkəzinin direktoru

Məmməd Allahverdi oğlu İsmayılov

Tel: (+99412) 440 10 64  (daxili 2 19)

Email: mammad.ismayilov@adu.edu.az

Rəna Fərəcova

Tələbə qəbulu və tələbə qeydiyyatı mərkəzinin direktoru

Rəna Möhübbət qızı Fərəcova

Tel: (+99412) 441 22 78/79 (daxili 2 60)

Email: ­­­­­­­­­­­­­­rena.farajova89@gmail.com

Fatma Qurbanzadə

Biliyin qiymətləndirilməsi və monitorinqi mərkəzinin direktoru

Fatma Nazim qızı Qurbanzadə

Tel: (+99412) 441 22 78/79  (daxili 1 33)

Email: fatima.gurbanzadeh@mail.ru

Paylaş