İngilis dilinin tərcüməsi kafedrası

973

Təqvim ili ərzində kafedranın əməkdaşları tərcümənin praktik və nəzəri aspektləri  ilə, eləcə də tərcüməçi hazırlığında mühüm əhəmiyyət                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   kəsb edən fənlərin proqramlarının tərtibi ilə bağlı nəzərdə tutulmuş elmi tədqiqat işlərini yerinə yetirmiş, bir sıra məqalələr və proqramlar və dərs vəsaiti  çap etdirmişlər. Hesabat dövründə kafedranın dissertantı Qasımova Günel Eynulla  qızının  filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru adını almaq üçün  2015 –ci il noyabrın 20- də  “Təsisat adlarının tərcümə problemləri” adlı dissertasiyanın ilkin müzakirəsi olmuşdur. Hesabat dövründə kafedranın müəllimi Süleymanova Aidə Salamat qızı filologiya üzrə fəlsəfə  doktoru dərəcəsi almaq üçün 2016-cı ildə “Tərcümədə semantik və kommunikativ adekvatlıq (ingilis dilindən Azərbaycan dilinə tərcümələr əsasında) mövzusunda dissertasiyasının ilkin müzakirəsi olmuş və növbəti mərhələyə buraxılması təsdiqlənmişdir. Kafedranın baş  müəllimi Orucova İrina Qatemovnanın “ Стилистические особенности языка рассказов Эрнеста Хемингуел и проблема их адекватности в русских переводах” mövzusunda dissertasiya işini Müdafiə Şurasına təqdim etmiş və həmin işin müdafiəsi 28 oktyabr 2016- cı ildə baş tutacaq. İngilis dilinin tərcüməsi kafedrasının müəllim heyətində 6 dissertant ( dos. Abdullayeva Fialə, b.m Orucova İrina, m.Süleymanova Aidə, Qasımova Günel, b.m Məmmədova Təranə, m.Heybətova Nurlana)  vardır.

Hesabat dövründə ölkə daxilində və xaricində elmi konfranslar keçrilmişdir. Kafedranın əməkdaşları kafedra müdiri dosent Tamilla Əmirovanın rəhbərliyi ilə  elmi konfranslarda fəal iştirak etmişlər.

17-18 aprel 2015-ci il tarixində Qafqaz Universitetində Gənc Tədqiqatçıların III Beynəlxalq Elmi Konfransında kafedranın müəllimi Süleymanova Aidə “Adequacy vs. Acceptability” adlı tezislə çıxış etmişdir. Azərbaycan Dillər Unversitetində 4-5 may tarixlərində “Xarici dillərin tədrisinin aktual problemləri” mövzusunda   Respublika elmi praktiki konfransı keçirilmişdir.Konfransda kafedranın əməkdaşları və kafedra müdiri dosent Tamilla Əmirova iştirak etmişlər. Kafedranın baş müəllimi Orucova İrina Qatemovna “Перевод  в процесс обучения художественному переводу”, baş müəllim Şıxızadə Mətanət”  Şifahi tərcümə zamanı eşidib anlamanın leksik çətinlikləri  ”  mövzusunda tezislərlə  çıxış etmişdir. Kafedranın müəllimi Süleymanova Aidə 10-12 iyun 2015- ci il tarixində İspaniyanın Barselona şəhərində keçirilmiş 6-cı beynəlxalq konfransda ( VI International Symposium for Young Researchers in Translation, Interpreting, Intercultural Studies & East Asian Studies. Departament de Traducció i d’Interpretació i d’Estudis de l’Àsia Oriental Universitat Autònoma de Barcelona 3 de juliol del 2015) “The Impact of the Soviet Ideology upon Translation: the Case of Azerbaijan” adlı tezislə çıxış etmişdir. 30 oktyabr 2015 tarixində Qərb Universitetində  “ Tərcümə sənəti və ya elm ” mövzusunda beynəlxalq konfransda kafedranın baş müəllimi Məmmədova Təranə “Reklam tərcüməsi, strategiyaları və araşdırmalar ” adlı tezislə çıxış etmişdir. Kafedranın dosenti Abdullayeva Fialə 13-22 noyabr tarixlərində Təhsil Nazirliyi və Xəzər Universtetinin birgə  keçirdiyi  Dərsliklərin hazırlanması və Qiymətləndirilməsi üzrə təlim kursunda  iştirak etmişdir  və sertifikat almışdır.

5-6 may 2016-cı ildə Azərbaycan Dillər Universitetində “Xarici dillərin tədrisinin aktual problemləri” mövzusunda Respublika elmi praktik konfrans keçirilmişdir. Kafedra müdiri dosent Tamilla Əmirova Hüseyn qızı Tərcümə tapşırıqları vasitəsilə İngilis dilinin mənimsənilməsi və möhkəmləndirilməsi” , professor Bayramov Qılıncxan Həmzə oğlu “ Xarici dilin tədrisində tərcümənin rolu” mövzusunda tezislərlə çıxış etmişlər. Azərbaycan Dillər Unversitetində 20-21 oktyabr 2016-cı il tarixində  “Koqnitiv və tətbiqi dilçiliyin aktual problemləri mövzusunda” Beynəlxalq elmi konfrans keçirilmişdir. Konfransda kafedranın əməkdaşları və kafedra müdiri dosent Tamilla Əmirova iştirak etmişlər. Kafedranın dosenti  Rəhimli Esmiralda Qulamhüseyn qızı  “Bədii əsərlərdəki rəmzlərin tərcümədə adekvatlığı”, baş müəllimi Orucova İrina Qatemovna “ Игра слов в произведениях Эрнеста Хемингуэя” mövzusunda tezislərlə  çıxış etmişlər. 24-25 noyabr 2016-cı il tarixində Sumqayıt Dövlət Universitinin AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunda “ Müasir dilçiliyin aktual problemləri” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans keçirilmişdir. Kafedranın dosenti Abdullayeva Fialə Bəylər qızı “ Tərcümə zamanın axarıda” adlı tezis göndərmişdir.

Kafedramızın əməkdaşı Süleymanova Aidə Salamat qızı öz namizədlik disseratsiyasını bitirib və kafedraya müzakirə üçün təqdim edib, həmin iş kafedra iclasında müzakirə edilib və işə mübət rəy verilib. Eyni zamanda kafedranın baş müəllimi Orucova İrina Qatemovna namizədlik dissertasiyasını Müdafiə Şurasına təqdim edib və hal-hazırda müdafiə ərəfəsindədir (28 oktyabr,2016). Kafedranın müəllimi Rəhimli Esmiralda Qulamhüseyn qızı Ali Attestasiya Komissiyasından dosent elmi vəzifəsi təsdiqi almışdır. Baş müəllim Həsənova Təranə Nadir qızı  dosent əvəzi vəzifəsinə keçmişdir.

2015-ci ildə kafedra əməkdaşlarının  Bədii tərcümənin problemləri ( müəlliflər b.m Orucova İrina, Fil.f.d Rəhimli Esmiralda), Eşidib anlama  və nitq ( f.f.d Həsənova Təranə), Beynəlxalq qurumlar ( dosent İsmayılova Fəridə), Elmi texniki tərcümə üzrə proqram ( b.m Xəlilova Aygün, b.m Kərmov Faiq), Ingilis dilinin tədrisi metodikası ( b.m Cəfərov Mirsadiq), Mətbuat materiallarının tərcüməsi ( dosent Abdullayeva Fialə, b.m Xəlilova Aygün ) çap olunmuşdur. Tərcümə işləri – Musa Qasımlı “ From The Armenian Issue to The Armenian Genocide: In Search of Historical Truth ( 1724-1920) ” (  Tərcümə edənlər Süleymanova Aidə, Güllü Bayramova ) .Mirmövsüm Nəvvab “ The Armenian Muslim War of 1905-1906”  ( Tərcümə edən dosent Abdullayeva Fialə) .

2015/2016 tədris ilində kafedranın əməkdaşı dosent Abdullayeva Fialə Bəylər qızı plandan əlavə aşağıdakı əsərləri çap etdirmişdir:

  1. Seyid Sura, “The Newspaper ‘Sharg Gapisi’ and Literary Scene in Nakhchivan”, Nakhchivan, “AJAMI”, 2015, 152 pages
  2. Mir Mohsun Nawwab, “The Armenian-Muslim War in 1905-1906”, Baku, Printed in “Nprint Studiya”, 2015, 95 pages
  3. Asgar Zeynalov, “Victor Hugo”, Baku, Mutarjim, 2015, 192 pages
  4. Yusif Seyidov, “Academician Isa Habibbeyli”, Baku, “Elm ve Tehsil”, 2016, 266 pages
  5. Asgar Zeynalov, “The East in Voltaire’s Works”

Həmçinin kafedranın əməkdaşları dosent Əmirova Tamilla Hüseyn qızı, dosent İsmayılova Fəridə Gülbaba qızı və dosent əvəzi Həsənova Təranə Nadir qızı “ İngilis dilində məktubların yazılma qaydaları” adlı dərs vəsaiti nəşr etdirmişlər.

Fil.f.d Rəhimli Esmiralda), Eşidib anlama  və nitq ( f.f.d Həsənova Təranə), Beynəlxalq qurumlar ( dosent İsmayılova Fəridə), Elmi texniki tərcümə üzrə proqram ( dos. Abdullayeva Fialə, b.m Xəlilova Aygün, b.m Kərimov Faiq), Ingilis dilinin tədrisi metodikası ( b.m Cəfərov Mirsadiq), Mətbuat materiallarının tərcüməsi (dosent Abdullayeva Fialə, b.m Xəlilova Aygün ) , “Tərcümə : mətn və çalışmalar toplusu” dərs vəsaiti (fil.f.d.  Rəhimli Esmralda, b.m Orucova İrina)  çap olunmuşdur.

2016-cı ildə kafedranın əməkdaşları dosent Əmirova Tamilla Hüseyn qızı, dosent İsmayılova Fəridə Gülbaba qızı və dosent əvəzi Həsənova Təranə Nadir qızı “ İngilis dilində məktubların yazılma qaydaları” adlı dərs vəsaiti nəşr etdirmişlər. Kafedranın əməkadaşları  dosent Abdullayeva Fialə Bəylər qızı, baş müəllim Bayramova Güllü Nəbi qızı, müəllim Süleymanova Aidə Salamat qızı “ Yazılı tərcümə” fənni üzrə proqramı  hazırlayıb nəşr etdirmişlər.

 

 

Digər elmi fəaliyyətlər haqqında: müzakirələr, rəylər, redaktələr.

Qeyd etmək lazımdır ki, kafedranın aparıcı müəllimləri namizədlik dissertasiyalarının müzakirəsində və müdafiəsində fəal iştirak etmiş, faydalı tənqidi qeydlər söyləmişlər. Bir sıra proqram və məqalələrə verilən rəyləri və onların redaktəsini də buraya əlavə etmək lazımdır.

 

 

 

Kafedra müdiri:                                                 dos.T.H.Əmirova

Paylaş