Аzərbаycаn Dillər Univеrsitеti bоş оlаn vəzifələri tutmаq üçün müsаbiqə еlаn еdir:

585

 

 

1. Pedaqoji (ingilis dili və alman dili üzrə) fakültə dekan
2. Pedaqoji (ingilis dili və fransız dili üzrə) fakültə dekan
3. Regionşünaslıq və Beynəlxalq Münasibətlər fakültəsi dekan
4. Filologiya və jurnalistika fakültəsi dekan
5. Tərcümə fakültəsi dekan
6. Alman dilinin tərcüməsi kafedrası kafedra müdiri
7. İngilis dilinin tərcüməsi kafedrası professor – 1 yer

baş müəllim – 1 yer

8. İngilis dilinin qrammatikası kafedrası dosent – 1 yer

müəllim – 1 yer

9. İngilis dilinin leksikologiyası kafedrası baş müəllim – 0,5 yer
10. İngilis dilinin fonetikası kafedrası baş müəllim – 1 yer
11. Linqvokulturologiya kafedrası baş müəllim – 1 yer

müəllim – 1 yer

12. Lnqvodidaktika kafedrası baş müəllim – 1 yer

müəllim – 1 yer

13. Xarici ölkələr ədəbiyyatı kafedrası dosent – 0,5 yer
14. Xarici dillər kafedrası baş müəllim – 1,5 yer

müəllim – 0,5 yer

15. Alman dili kafedrası baş müəllim – 3 yer
16. Fransız dili kafedrası baş müəllim – 2 yer
17. Psixologiya dosent – 1 yer
18. Regionşünaslıq baş müəllim – 1 yer
19. Sosial elmlər kafedrası dosent – 1 yer
20. İnformasiya texnologiyaları kafedrası dosent – 1 yer
21. Təlimdə innovasiyalar kafedrası müəllim – 0,5 yer
22. Mülki müdafiə, tibbi biliklərin əsasları kafedrası baş müəllim – 0,5 yer

 

Müsаbiqədə iştirаk еtmək istəyənlər sənədlərini Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin

09 mart 2011-ci il tarixli, 400 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Аli təhsil müəssisələrində

kаfеdrа müdiri, dekan və dekan müavini vəzifələrinin tutulmаsı qаydаlаrınа”,

həmçinin Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin 07.08.1996-cı il tarixli, 401 saylı əmri ilə təsdiq edilmiş “Ali təhsil müəssisələrində professor-müəllim vəzifələrinin tutulması qaydaları haqqında” sənədin tələblərinə uyğun olaraq bu elan qəzеtdə dərc оlunduğu gündən 30 gün kеçənədək rektorun adına yazılmış ərizə ilə birlikdə aşağıdakı ünvana göndərə bilərlər.

 

Bаkı şəh., AZ1014, R.Bеhbudоv küçəsi, 134

Tеl.: 440-64-82

 

Müsabiqədə yüksək peşə-ixtisas hazırlığına, elmi ad və dərəcələrə, lazimi elmi-pedaqoji, idarəetmə təcrübəsinə, yüksək mənəvi keyfiyyətlərə malik Azərbaycan Respublikası vətəndaşları, həmçinin müvafiq qanunvericiliyin tələbləri gözlənilməklə xarici ölkə vətəndaşları da iştirak edə bilərlər.

 

Paylaş