Daily Archives: 19 Avqust, 2019

QƏRBİ AVROPA EPİK POEZİYASINDA BƏDİİ UNİVERSALLIQ VƏ SPESİFİKLİK

  HƏMİDƏ ƏLİYEVA,                                  Filologiya üzrə elmlər doktoru, professor     QƏRBİ AVROPA...