Monthly Archives: August 2019

Azerbaijan Language University is preparing to hold the Republican Scientific Conference called “Nasimi and...

Articles for Nasimi”s 650 anniversary dedicated scientific conference, which would be held on October 11, are still being received at the Azerbaijan Language University. Reports...

Azərbaycan Dillər Universiteti “Nəsimi və intibah ideyaları” mövzusunda respublika elmi konfransına hazırlaşır

Azərbaycan Dillər Universiteti tərəfindən dahi şair İmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyinə həsr edilmiş “Nəsimi və intibah ideyaları” mövzusunda oktyabr ayının 11-də  keçiriləcək respublika elmi...

Dilbər Zeynalova – “Bədii ədəbiyyatda yaddaş və onun funksiyası”

Bədii ədəbiyyatda yaddaş və onun funksiyası (nəzəri ekskurs) Dilbər Zeynalova Azərbaycan Dillər Universiteti, R.Behbudov,69, Bakı, Azərbaycan e-mail: [email protected] Xülasə. Yaddaş nəzəriyyəsi haqqında humanitar düşüncədə-fəlsəfədə, psixologiyada və ədəbiyyatşünaslıqda müxtəlif konsepsiyalar...

Азербайджанский университет языков готовится к проведению Республиканской научной конференции на тему «Насими и идеи...

Продолжается прием статей к Республиканской научной конференции, которая будет проводиться в Азербайджанском университете языков 11 октября. Конференция посвящена 650-летию великого поэта Имададдина Насими. На конференции...